Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Т.в.о. Президента Компанiї - Голови Правлiння       Карпенко А.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
14307699
4. Місцезнаходження
04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 483-21-24 (044) 483-16-15

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.artem.ua в мережі Інтернет 26.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
1. ДАХК «АРТЕМ» зареєстрована 27.12.1991, про що здiйснено запис в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань за №10741200000005083 вiд 08.04.2005. 2. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не приймала участi у створеннi iнших юридичних осiб. 3. В ДАХК «АРТЕМ» вiдсутня посада корпоративного секретаря. 4. В iнформацiї про посадових осiб ДАХК «АРТЕМ» вiдсутнi паспортнi данi посадових осiб в зв’язку з ненаданням на це їх (посадових осiб) згоди. Також, в iнформацiї про посадових осiб деякi поля формату «Рiк народження» та «Стаж роботи (рокiв)» заповненi «1900» та «0» вiдповiдно задля усунення помилки пустого поля. 5. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск акцiй, облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 6. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск боргових та iпотечних цiнних паперiв. 7. Iнформацiя про зобов’язання ДАХК «АРТЕМ» за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не надається в зв’язку з вiдсутнiстю таких зобов’язань. 8. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 9. Протягом звiтного перiоду ДК «УКРОБОРОНПРОМ», як вищий орган управлiння, та/або Наглядова рада ДАХК «АРТЕМ» не приймали рiшень щодо: - попереднього надання та/або надання згоди на вчинення значних правочинiв; - надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 10. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) нерухомостi, в зв’язку з чим звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається. 11. Деякi поля формату «дата» заповненi «01.01.1900» задля усунення помилки пустого поля.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №012007
3. Дата проведення державної реєстрації 27.12.1991
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 62563349.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2029
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 25.40 Виробництво зброї та боєприпасiв, 28.99 Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у., 30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання
10. Органи управління підприємства ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" (вищий орган управлiння), Наглядова рада, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2) МФО банку 322313
3) поточний рахунок 26005012819946
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
5) МФО банку 322313
6) поточний рахунок 26005012819946
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медична практика АГ №570857 24.03.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АГ №570857 вiд 24.03.2011 є безстроковою.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом АГ №588932 13.04.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АГ №588932 вiд 13.04.2011 є безстроковою.
Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї АЕ №295666 31.03.2015 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АЕ №295666 вiд 31.032015 є безстроковою.
Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АЕ №273089 19.09.2013 Державна служба України з контролю за наркотиками 13.06.2018
Опис Пiсля закiнчення дiї лiцензiї АЕ №273089 вiд 19.09.2013 ДАХК "АРТЕМ" має намiр продовжити термiн її дiї або отримати нову лiцензiю.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гурак Денис Дмитрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1986
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор департаменту управлiння активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клименко Артем Ростиславович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1981
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу мiжнародної судової роботи ДК«УКРСПЕЦПРОЕКТ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаман Андрiй Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1974
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника управлiння юридичного супроводження майнових питань ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горбатюк Руслан Вiталiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора юридичного департаменту Державної податкової адмiнiстрацiї України
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулик Свiтлана Василiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1979
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу корпоративних вiдносин ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Уланiвський Сергiй Євгенiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1980
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Провiдний спецiалiст ВАТ «Кредобанк», м.Херсон
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiнькас Сергiй Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1981
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший заступник генерального директора ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Т.в.о Президента Компанiї - Голови Правлiння ДАХК "АРТЕМ"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпенко Антон Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора департаменту зi спецiальної та авiацiйної технiки ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, Почесний Президент ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смаль Станiслав Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1948
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 51
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Президент Компанiї - Голова Правлiння об’єднання ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, Вiце-президент з питань технiчної полiтики ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiтюк Вiталiй Антонович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1953
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова Правлiння ВАТ «Завод «АРТЕММАШ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, Вiце-президент з питань економiки ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грищенко Марина Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1968
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Вiце-президент з питань економiки фiнансiв та управлiння ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, Вiце-президент з фiнансових питань ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ржавiкiна Iрина Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1972
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший вiце-президент з фiнансових питань ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, Вiце-президент з питань виробництва та МТЗ ДАХК "АРТЕМ"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучинський Руслан Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1978
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник вiце-президента з питань виробництва – начальник управлiння виробництва ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, головний бухгалтер ДАХК "АРТЕМ"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Азовська Лариса Василiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1959
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, директор департаменту з питань корп.управлiння та юр.забезпечення ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кунцевський Iгор Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1979
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор департаменту з питань корпоративного управлiння та власностi ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, начальник департаменту ЗЕД, маркетингу та збуту ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зiмiн Володимир Сергiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1984
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора з маркетингу та технiчного розвитку ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, директор з питань якостi продукцiї ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гопiєнко Володимир Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1948
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 45
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу державної експертизи передач товарiв подвiйного використання Державної служби експортного контролю України
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, директор з питань соцiальної полiтики ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лавренюк Анатолiй Юхимович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1944
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 55
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Помiчник Президента Компанiї – Голови Правлiння з соцiальних питань ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, директор департаменту з безпеки ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федiрко Володимир Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1960
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 42
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Радник генерального директора ДП «НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС «IМПУЛЬС»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, комерцiйний директор ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Войчак Дмитро Анатолiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1977
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор департаменту з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, головний конструктор ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Адаменко Богдан Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1978
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний конструктор ДАХК «АРТЕМ» - начальник СГК-КТЦ
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Правлiння, Директор департаменту з питань органiзацiї працi, ЗП та АСКВ ДАХК «АРТЕМ»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпишев Геннадiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1956
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор з питань органiзацiї працi, заробiтної плати та автоматизованих систем управлiння виробництвом компанiї ДАХК «АРТЕМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крячко Олексiй Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1975
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу розпорядження державним майном Фонду державного майна України
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Херувiмов Артур Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1974
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Радник заступника генерального директора ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стеценко Олена Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н 01.01.1900 д/н
4. Рік народження 1900
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу iнспектування у сферi оборони, правоохоронних органiв та iнших органiв державного управлiння Держфiнiнспекцiї в м.Києвi
8. Опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул.Нижнiй вал,17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 591-04-00, 591-04-40 (044) 482-52-14
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
9. Опис Послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження деползитарної дiяльностi. ПАТ"НДУ" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку без отримання лiцензiї, що видається НКЦПФР.
1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 00032112
4. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 127
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286514
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 247-80-79 (044) 247-80-82
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.
1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 00032129
4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Госпiтальна, 12-Г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286660
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 363-01-33 (044) 247-85-68
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 326829 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Кредити банку 12.09.2014 78967 13 17.11.2016
Кредити банку 14.05.2014 57899 14 17.11.2016
Кредити банку 20.01.2014 179480 12 01.04.2017
Кредити банку 19.08.2013 10483 21 01.04.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 4609 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 703750 X X
Усього зобов'язань X 1035188 X X
Опис: Станом на 30.03.2017 ДАХК "АРТЕМ" зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 995
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.40
Середня кількість працівників 2029
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Мельникова, 2/10, м.Київ, 04050, (044) 483-21-24
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2118 2094 0
первісна вартість 1001 3198 3238 0
накопичена амортизація 1002 1080 1144 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 34301 42035 0
Основні засоби: 1010 278698 277602 0
первісна вартість 1011 460835 462755 0
знос 1012 182137 185153 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

27320

27320

0
інші фінансові інвестиції 1035 1025 1025 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1366 1266 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 344828 351342 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 543472 517697 0
Виробничі запаси 1101 408624 400646 0
Незавершене виробництво 1102 122988 105286 0
Готова продукція 1103 11644 11549 0
Товари 1104 216 216 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 69151 55758 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

186504

174922

0
з бюджетом 1135 29661 43694 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 5671 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 25731 5261 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 369612 468799 0
Готівка 1166 2 0 0
Рахунки в банках 1167 271075 468799 0
Витрати майбутніх періодів 1170 7575 7578 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5941 4300 0
Усього за розділом II 1195 1237647 1278009 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1582475 1629351 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 62563 62563 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1232 1230 0
Додатковий капітал 1410 185 181 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 320 320 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 434636 529869 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 498936 594163 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 21 21 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 139927 139711 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 139948 139732 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 325699 326829 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 19903 24903 0
за розрахунками з бюджетом 1620 9800 4609 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 8847 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 3419 0
за розрахунками з оплати праці 1630 479 15053 0
за одержаними авансами 1635 108313 40653 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 183612 173887 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 295785 306103 0
Усього за розділом IІІ 1695 943591 895456 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1582475 1629351 0

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 312883 201033
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 137536 ) ( 194624 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

175347

6409
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 16963 33331
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 19423 ) ( 10503 )
Витрати на збут 2150 ( 9506 ) ( 742 )
Інші операційні витрати 2180 ( 80098 ) ( 14275 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

83283

14220
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1893 1587
Інші доходи 2240 20727 73
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 10570 ) ( 14797 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 102 ) ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

95231

1082
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

95231

1082
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 95231 1082

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 65046 61955
Витрати на оплату праці 2505 69796 35124
Відрахування на соціальні заходи 2510 14466 7625
Амортизація 2515 3242 3016
Інші операційні витрати 2520 73671 51860
Разом 2550 226221 159580

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

246850

4612
Повернення податків і зборів 3005 0 6289
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 6289
Цільового фінансування 3010 0 815
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1433 153595
Надходження від повернення авансів 3020 939 19888
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 347 784
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 26 77
Надходження від операційної оренди 3040 4064 3109
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 14
Інші надходження 3095 6539 2312
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 10408 )

( 32776 )
Праці 3105 ( 35692 ) ( 22202 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9315 ) ( 5751 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 26293 ) ( 5976 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 14518 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 11775 ) ( 5976 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 65517 ) ( 71574 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 590 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 13223 ) ( 19057 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 99160 34159
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2170 ) ( 395 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2170 -395
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 1893 1587
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 617 ) ( 1689 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1276 -102
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 98266 33662
Залишок коштів на початок року 3405 369612 118191
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 921 8161
Залишок коштів на кінець року 3415 468799 160014

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 62563 1232 185 320 434636 0 0 498936
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 62563 1232 185 320 434636 0 0 498936
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 95231 0 0 95231
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -2 -4 0 2 0 0 -4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -2 -4 0 95233 0 0 95227
Залишок на кінець року 4300 62563 1230 181 320 529869 0 0 594163

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

д/н

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток