Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Т.в.о. Президента Компанiї - Голови Правлiння       Карпенко А.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
14307699
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 483-21-24 (044) 483-16-15
6. Електронна поштова адреса
averkina@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.artem.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. ДАХК «АРТЕМ» зареєстрована 27.12.1991, про що здiйснено запис в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань за №10741200000005083 вiд 08.04.2005. 2. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не приймала участi у створеннi iнших юридичних осiб. 3. В ДАХК «АРТЕМ» вiдсутня посада корпоративного секретаря. 4. ДАХК «АРТЕМ» не користується послугами рейтингового агенства. 5. Iнформацiя про фiзичних осiб засновникiв вiдсутня, так як єдиним засновником ДАХК «АРТЕМ» є держава в особi ДК «УКРОБОРОНПРОМ». 6. В iнформацiї про посадових осiб ДАХК «АРТЕМ» вiдсутнi паспортнi данi посадових осiб в зв’язку з ненаданням на це їх (посадових осiб) згоди. Також, в iнформацiї про посадових осiб деякi поля формату «Рiк народження» та «Стаж роботи (рокiв)» заповненi «1900» та «0» вiдповiдно задля усунення помилки пустого поля. 7. Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями ДАХК «АРТЕМ» вiдсутня, так як випуск акцiй не здiйснювався. 8. Iнформацiя про осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй ДАХК «АРТЕМ» вiдсутня, так як випуск акцiй не здiйснювався. 9. Iнформацiя про загальнi збори вiдсутня, так як єдиним засновником ДАХК «АРТЕМ» є держава в особi ДК «УКРОБОРОНПРОМ». 10. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» випуск акцiй не здiйснювала. Також, за результатами звiтного перiоду рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось. 11. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск акцiй, облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 12. Iнформацiя про викуп акцiй вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» випуск акцiй не здiйснювала. 13. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» не зареєстроване як акцiонерне товариство. Проте, станом на 31.12.2016 чистi активи ДАХК «АРТЕМ» становлять 498 936 тис.грн., що бiльше величини статутного капiталу (вимоги частини третьої статтi 155 ЦКУ дотриманi). 14. Iнформацiя про зобов’язання ДАХК «АРТЕМ» за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не надається в зв’язку з вiдсутнiстю таких зобов’язань. 15. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 16. Протягом звiтного перiоду ДК «УКРОБОРОНПРОМ», як вищий орган управлiння, та/або Наглядова рада ДАХК «АРТЕМ» не приймали рiшень щодо: - попереднього надання та/або надання згоди на вчинення значних правочинiв; - надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 17. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск боргових та iпотечних цiнних паперiв. 18. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не надаються в зв'язку з їх вiдсутнiстю. 19. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається, так як ДАХК «АРТЕМ» не зареєстроване як акцiонерне товариство. 20. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) нерухомостi, в зв’язку з чим звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається. 21. Деякi поля формату «дата» заповненi «01.01.1900» задля усунення помилки пустого поля.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №012007
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
62563349.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2138
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.40 Виробництво зброї та боєприпасiв
28.99 Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у.
30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання
10. Органи управління підприємства
ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" (вищий орган управлiння), Наглядова рада, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26005012819946
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26005012819946

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медична практика АГ №570857 24.03.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АГ №570857 вiд 24.03.2011 є безстроковою.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом АГ №588932 13.04.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АГ №588932 вiд 13.04.2011 є безстроковою.
 
Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприписiв до неї АЕ №295666 31.03.2015 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АЕ №295666 вiд 31.03.2015 є безстроковю.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АЕ №273089 19.09.2013 Державна служба України з контролю за наркотиками 13.06.2018
Опис Пiсля закiнчення дiї лiцензiї АЕ №273089 вiд 19.09.2013 ДАХК "АРТЕМ" має намiр продовжити термiн її дiї або отримати нову лiцензiю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035Україна м.Київ вул.Сурiкова, 3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гурак Денис Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту управлiння активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2014 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень Голови Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – Заступник генерального директора iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Артем Ростиславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу мiжнародної судової роботи ДК«УКРСПЕЦПРОЕКТ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2014 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – Директор юридичного департаменту ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаман Андрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника управлiння юридичного супроводження майнових питань ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2012 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – Начальник управлiння реструктуризацiї та корпоративних вiдносин департаменту управлiння активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбатюк Руслан Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора юридичного департаменту Державної податкової адмiнiстрацiї України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2012 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – Заступник директора департаменту – начальник управлiння правового забезпечення юридичного департаменту ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулик Свiтлана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу корпоративних вiдносин ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.01.2015 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – Заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу корпоративних вiдносин ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уланiвський Сергiй Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний спецiалiст ВАТ «Кредобанк», м.Херсон
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.01.2015 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – Заступник директора Департаменту управлiння активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiнькас Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник генерального директора ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2014 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради. Посадовiй особi винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – д/н.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Т.в.о. Президента Компанiї - Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Антон Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора департаменту зi спецiальної та авiацiйної технiки ДАХК «АРТЕМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.09.2016 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Почесний Президент ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смаль Станiслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент Компанiї - Голова Правлiння об’єднання ДАХК «АРТЕМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Вiце-президент з питань технiчної полiтики ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiтюк Вiталiй Антонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ВАТ «Завод «АРТЕММАШ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Вiце-президент з питань економiки ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з питань економiки фiнансiв та управлiння ДАХК «АРТЕМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, заступник Вiце-президента з питань виробництва - начальник виробництва ДАХК "АРТЕМ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiннiченко Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
58
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з питань виробництва та метерiально-технiчного забезпечення ДАХК "АРТЕМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, директор департаменту зi спецiальної та авiацiйної технiка ДАХК "АРТЕМ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Разуменко Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1938
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
54
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Технiчний директор зi спецiальної та авiацiйної технiки ДАХК №АРТЕМ№
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переорання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, директор з питань якостi продукцiї ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гопiєнко Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу державної експертизи передач товарiв подвiйного використання Державної служби експортного контролю України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, директор з питань соцiальної полiтики ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренюк Анатолiй Юхимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1944
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
55
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Помiчник Президента Компанiї – Голови Правлiння з соцiальних питань ДАХК «АРТЕМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Якщо iнформацiя розкривається стосовно членiв наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, начальник режимно-секретного управлiння ДАХК "АРТЕМ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ботвiновський Юрiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1934
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
59
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння безпеки та режиму ДАХК "АРТЕМ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, начальник цеху ДАХК "АРТЕМ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степенко Петро Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директор - начальник цеху №20 Київського виробничого об'єднання iм.Артема
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, начальник цеху ДАХК "АРТЕМ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рахманов Дамiр Галiаскарович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник цеху №9 Київського виробничого об'єднання iм.Артема
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, директор ПрАТ "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баєв Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. Голови Правлiння ВАТ "ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Азовська Лариса Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ДАХК «АРТЕМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крячко Олексiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу розпорядження державним майном Фонду державного майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2014 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – Головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Херувiмов Артур Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Радник заступника генерального директора ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.01.2015 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – Заступник генерального директора з розвитку ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
4) рік народження**
1900
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу iнспектування у сферi оборони, правоохоронних органiв та iнших органiв державного управлiння Держфiнiнспекцiї в м.Києвi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2012 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї. Посадовiй особi винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – д/н. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Якщо iнформацiя розкривається стосовно членiв наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ д/н м.Київ м.Київ вул.Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження деползитарної дiяльностi. ПАТ"НДУ" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку без отримання лiцензiї, що видається НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032112
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ д/н м.Київ вул.Антоновича, 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286514
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 247-80-79
Факс (044) 247-80-82
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/н м.Київ вул.Госпiтальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 363-01-33
Факс (044) 247-85-68
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "П.С.П. АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36412992
Місцезнаходження 01135 Україа м. Київ д/н м.Київ вул.Златоустiвська, 23 А (лiтера "М")
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4276
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2009
Міжміський код та телефон (044) 281-06-07
Факс (044) 281-06-07
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторськi послуги

XI. Опис бізнесу

ДАХК "АРТЕМ" є правонаступником усiх прав i обов’язкiв державного пiдприємства "Київське виробниче об’єднання iменi Артема". ДАХК "АРТЕМ" (надалi -Компанiя) заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996 №1181. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не вiдбувалось.
 
Компанiя створена шляхом об'єднання у її статутуному капiталi майна державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" i контрольних пакетiв акцiй наступних пiдприємств: 1. ПрАТ "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 2. ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 3. ПрАТ "Завод "Артемполiмер"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 4. ПрАТ "Науково-технiчний випробувальний центр "Спектр-Т" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 5. ПАТ "Завод "Артеммаш" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 6. ПАТ "Завод "Артемзварювання" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 7. ПАТ "Iнструментальний завод"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 8. ПрАТ "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 9. ПрАТ "Завод "Артемполiзварювання" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 10. ПАТ "Артем - контакт" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 11. ПрАТ "Завод "Унiверсал-А" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 12. ПрАТ "Завод "Русава" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 13. ПрАТ "Виробничо-комерцiйна фiрма "АС" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 14. ПрАТ "Деревообробний завод "Явiр" (04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). 15. ПрАТ "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" (08132, Київська обл., м. Вишневе, вул.Ломоносова, 1). Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi ДАХК "АРТЕМ" змiн не вiдбувалось.
 
Cереднньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 2055 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 83 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 687 осiб. Фонд оплати працi 182 606,2 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився на 43 674,1 тис.грн. порiвняно з попереднiм роком.
 
Компанiя не належить до будь-яких об'єднань пiдпримств.
 
Компанiя не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримує фiнансового доходу вiд такої дiяльностi.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Компанiї з боку третiх осiб не надходили.
 
Компанiя веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми "1С: Управлiння виробничим пiдприємством для України". Облiкова полiтика Компанiї затверджена Наказом "Про облiкову полiтику" №328 вiд 29.12.2014. Згiдно цього Наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов’язань та власного капiталу, а також доходiв, витрат та фiнансових результатiв. Гривня визнана функцiональною валютою для ведення облiку та складання фiнансової звiтностi. Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн. Компанiя оцiнює основнi засоби за собiвартiстю придбання. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, при списаннi основних засобiв переноситься до нерозподiленого прибутку . Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисного використання (експлуатацiї) для кожного об’єкту згiдно мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї ПКУ: - будiвлi – 20 рокiв; - споруди – 15 рокiв; - передавальнi пристрої -10 рокiв; - машини та обладнання – 5 рокiв; - транспортнi засоби – 5 рокiв; - iнструменти , прилади , iнвентар, меблi – 4 роки; - iншi основнi засоби – 12 рокiв.
 
Основною продукцiєю, що виробляє Компанiя, є: - авiацiйнi керованi ракети; - протитанковi керованi ракети; - комплекси автоматичної перевiрки i пiдготовки до використання усiх видiв авiацiйних керованих засобiв ураження; - агрегати, прилади та обладнання для усiх типiв авiацiйних лiтальних апаратiв; - iнвалiдна технiка. Основними ринками збуту Компанiї є пiдприємства України, ближнього та дальнього зарубiжжя.
 
За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось. Залучення значних iнвестицiй, пов’заних з господарською дiяльнiстю Компанiї, не планується.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або Правлiння, афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду Компанiя не укладала.
 
Станом на 31.12.2015 первiсна вартiсть основних засобiв становить 453881 тис.грн., сума накопиченого зносу - 170981 тис.грн, залишкова вартiстьстановить 282900 тис.грн. Станом на 31.12.2016 первiсна вартiсть основних засобiв становить 460835 тис.грн., сума накопиченого зносу - 182137 тис.грн, залишкова вартiстьстановить 278698 тис.грн.
 
У вiтчизняної економiки залишаються ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть стабiльної нормативної бази, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть та схильнiсть до iнфляцiї нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхiднi для створення стабiльної банкiвської, правової та регуляторної систем, що iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього, операцiям в Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Компанiя може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Компанiя не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Компанiя переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
 
В звiтному перiодi Компанiя сплатила фiнансову санкцiю в розмiрi 4842,97 грн. за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у звя'зку з тимчасовою втратою працездатностi.
 
За оцiнкою фахiвцiв Компанiя не має ризикiв лiквiдностi.
 
.
 
Згiдно укладених договорiв (контрактiв).
 
Протягом звiтного перiоду Компанiя не здiйснювала дослiджень та розробок.
 
Судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги на суму в розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Компанiї, вiдсутнi.
 
Впродовж звiтного перiоду Компанiя працювала стабiльно, забезпечивши виконання планових показникiв фiнансово-господарської дiяльностi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 282781 252109 16 15 282797 252124
будівлі та споруди 58560 34001 14 14 58574 34015
машини та обладнання 30196 26264 2 1 30198 26265
транспортні засоби 933 664 0 0 933 664
земельні ділянки 189643 189643 0 0 189643 189643
інші 3449 1537 0 0 3449 1537
2. Невиробничого призначення: 103 26574 0 0 103 26574
будівлі та споруди 0 24003 0 0 0 24003
машини та обладнання 103 840 0 0 103 840
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 1731 0 0 0 1731
Усього 282884 278683 16 15 282900 278698
Опис Основнi засоби всiх груп та iншi необоротнi активи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисного використання (експлуатацiї) для кожного об’єкту згiдно мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї ПКУ: - будiвлi – 20 рокiв; - споруди – 15 рокiв; - передавальнi пристрої -10 рокiв; - машини та обладнання – 5 рокiв; - транспортнi засоби – 5 рокiв; - iнструменти , прилади , iнвентар, меблi – 4 роки; - iншi основнi засоби – 12 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 становить 453 881тис.грн., сума зносу – 170 981 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 становить 460 835 тис.грн., сума зносу – 182 137 тис.грн. Ступiнь використання (зносу) становить 39,5%. Обмежень на використання майна немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 325699 X X
у тому числі:  
Кредити банку 19.09.2014 77491 13.5 17.11.2016
Кредити банку 14.05.2014 56816 14 17.11.2016
Кредити банку 20.01.2014 180909 12 01.04.2017
редити банку 18.08.2013 10483 21 01.04.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 8847 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 748993 X X
Усього зобов'язань X 1083539 X X
Опис: Станом на 31.12.2016 ДАХК «АРТЕМ» зобов'язаннь за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "П.С.П. АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36412992
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01135, м.Київ, вул.Золотоустiвська, 23 А (лiтера "М")
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4276 23.04.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Державної акцiонерної холдингової компанiї «АРТЕМ» за рiк, що закiнчився 31.12.2016р. У вiдповiдностi укладеного договору № 22/02-2017 вiд 09.02.2017 року нами проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Державної акцiонерної холдингової компанiї «АРТЕМ» (далi – Пiдприємство) за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi нормативнi акти Пiдприємства. Перевiрка проводилася у вiдповiдностi до вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Деякi питання проведення аудиту суб'єктiв господарювання державного сектору економiки» вiд 04.06.2015р. №390 та у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993р. №3125-XII, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Вступний параграф Основнi вiдомостi про Пiдприємство Повна назва: Державна акцiонерна холдингова компанiя «АРТЕМ». Код за ЄДРПОУ: 14307699. Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10. Державна реєстрацiя: Пiдприємство зареєстроване 27.12.1991р. Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, реєстрацiйний №1 074 120 0000 005083. Пiдприємство є платником податку на додану вартiсть. Iндивiдуальний податковий номер платника ПДВ 143076926143. Види дiяльностi за КВЕД: -25.40 – Виробництво зброї та боєприпасiв; -28.99 – Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н. в. i. у.; -30.30 – Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування; -30.92 – Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок; -80.20 – Обслуговування систем безпеки; -85.32 – Професiйно-технiчна освiта; -86.21 – Загальна медична практика; -88.99 – Надання iншої соцiальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. i. у.; -91.01 – Функцiювання бiблiотек i архiвiв; -91.02 – Функцiювання музеїв; -93.19 – Iнша дiяльнiсть у сферi спорту; -94.20 – Дiяльнiсть професiйних спiлок; -49.39 – Iнший пасажирський наземний транспорт, н. в. i. у.; -49.41 – Вантажний автомобiльний транспорт; -52.10 – Складське господарство; -68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; -77.11 – Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв; -77.12 – Надання в оренду вантажних автомобiлiв; -32.50 – Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв; -41.10 – Органiзацiя будiвництва будiвель. Лiцензiї та спецiальнi дозволи: Лiцензiя серiя АЕ №295666 вiд 31.03.2015р., видана Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України, на здiйснення ДАХК «Артем» виду господарської дiяльностi «Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї», строк дiї лiцензiї – необмежений. Засновник: єдиним акцiонером та власником 100% акцiй Пiдприємства є держава в особi ДК «Укроборонпром», який згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2012р. №716 «Деякi питання управлiння Державним концерном «Укроборонпром» здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави. Функцiї Вищого органу Пiдприємства виконуються ДК «Укроборонпром» одноосiбно, шляхом прийняття вiдповiдних рiшень (наказiв та/або розпоряджень). Пiдприємство є правонаступником усiх прав i обов’язкiв державного пiдприємства «Київське виробниче об’єднання iменi Артема». Пiдприємство засноване Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996р. №1181 шляхом об’єднання у її статутному капiталi майна державного пiдприємства «Київське виробниче об’єднання iменi Артема» i контрольних пакетiв акцiй наступних вiдкритих акцiонерних товариств: «Проектно-виробнича фiрма «Макрос», «Завод електрохiмiчних покриттiв», «Завод «Артемполiмер», «Науково-технiчний випробувальний центр «Спектр-Т», «Завод «Артеммаш», «Артемзварювання», «Iнструментальний завод», «Артем-Авiа», «Завод «Артемполiзварювання», «Артем-Контакт», «Унiверсал-А», «Завод «Русава», «Виробничо-комерцiйна фiрма «АС», «Деревообробний завод «Явiр», «Вишнiвський ливарно-ковальський завод». Частка держави в статутному капiталi складає 100%. Статутний капiтал Пiдприємства станом на 31.12.2016р. складає 62 563 349,25 грн., статутний капiтал на дату проведення перевiрки сформований в повному обсязi. Середньооблiкова чисельнiсть працюючих – 2 055 осiб. Органом управлiння згiдно Статуту Пiдприємства є Загальнi збори. Виконавчим органом є Правлiння. Протягом аналiзованого перiоду змiни у статутi та до реєстрацiйних даних не вносились. Керiвництво: - Т.в.о. Президента Компанiї-Голови правлiння Карпенко Антон Миколайович (наказ ДК "Укроборонпрому вiд 14.09.2016 №9); - Головний бухгалтер Азовська Лариса Василiвна (наказ про призначення на посаду вiд 02.07.2015р. №551). Опис проведеної перевiрки Ми провели аудит фiнансової звiтностi Пiдприємства, що додається i включає: - Баланс (Звiт про фiнансовi результати) станом на 31.12.2016р.; - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016р.; - Звiт про рух грошових коштiв за 2016р.; - Звiт про власний каптал за рiк, що закiнчився 31.12.2016р.; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016р. До перевiрки також були наданi: - наказ про облiкову полiтику №328 вiд 29.12.2014р.; - копiї засновницьких документiв, документи, що пiдтверджують реєстрацiйнi данi Пiдприємства, випуск акцiй, лiцензiї; - протоколи, накази, облiковi регiстри та iншi документи, що дозволяють сформувати думку про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Пiдприємства за рiк, що закiнчився 31.12.2016р. Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993р. №3125-XII, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Деякi питання проведення аудиту суб'єктiв господарювання державного сектору економiки» вiд 04.06.2015р. №390, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема: МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 800 «Особливi мiркування – аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки. Висновок аудитора Пояснювальний параграф Аудитори не були присутнi при проведеннi рiчної iнвентаризацiї активiв Пiдприємства (рiчна iнвентаризацiя проводилась вiдповiдно до Наказу «Про проведення iнвентаризацiї» №293 вiд 31.10.2016р.). Аудиторам не надано пiдтвердження з банку про залишки грошових коштiв на поточних рахунках Пiдприємства, що створює обмеження в аудитi (невизначенiсть), що є суттєвою, але не всеохоплюючою. Iнформуємо, що вiдповiдно до рiшення Правлiння НБУ вiд 15.12.2016р. №492-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» та рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16.12.2016р. №2857 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку». Враховуючи це, Пiдприємство, згiдно з п.4 П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999р. №237, i листа Мiнiстерства фiнансiв України «Щодо перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi» вiд 18.10.2010р. №31-34020-20-10/28202, повинно було визнати заборгованiсть банку за грошовими коштами в сумi 32 тис.грн. сумнiвною, рекласифiкувати її з рахунку 31 «Рахунки в банках» на рахунок 37 «Розрахунки з рiзними дебiторами», та створити резерв сумнiвних боргiв. Облiк iнвестицiй iз суттєвою участю в капiталi здiйснюється Пiдприємством за їх первiсною вартiстю, без застосування методу участi в капiталi та без здiйснення збiльшення (зменшення) суми iнвестицiй на суму частки прибутку асоцiйованих пiдприємств, яке передбачене методом участi в капiталi. Протягом аналiзованого перiоду змiна вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй не вiдбувалась. Станом на 31.12.2016р. чистi активи Пiдприємства становлять 498 936 тис.грн., що бiльше величини статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. №435-IV (далi – ЦКУ) безперервностi дiяльностi протягом наступних 12 мiсяцiв Пiдприємством дотриманi. Враховуючи обмеження, про якi йдеться у цьому роздiлi, та керуючись пунктом «а» статтi 7 МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», ми вважаємо за необхiдне висловити умовно – позитивну думку. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у пояснювальному параграфi, фiнансова звiтнiсть Пiдприємства надає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про його фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати за 2016 рiк, та про рух грошових коштiв за 2016 рiку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi. Валюту балансу Пiдприємства станом на 31 грудня 2016 року в сумi 1 582 475 тис.грн. пiдтверджуємо. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Розкриття особливої iнформацiї Вiдповiдно до вимог частини першої статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006р. №3480-IV (далi – Закон №3480-IV), повiдомляємо, що дiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не встановлено. Особливою iнформацiєю з минулих звiтних рокiв є здiйснення функцiонального управлiння корпоративними правами держави уповноваженим суб’єктом господарювання з управлiння об’єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi – ДК «Укроборонпром». Акцiонер – держава в особi ДК «Укроборонпром». На виконання пункту 4 статтi 75, пункту 2 статтi 74 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008р. №514-VI (далi – Закон №514-VI), за результатами проведеної аудиторської перевiрки пiдтверджуємо, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2016 рiк достовiрно та повно вiдображає фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод. Перевiркою не виявлено порушень чинного законодавства пiд час здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновки щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв Облiкова полiтика Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми «1С:Управлiння виробничим пiдприємством для України», редакцiя 1.3. Облiкова полiтика Пiдприємства затверджена Наказом «Про облiкову полiтику» №328 вiд 29.12.2014р. Згiдно цього Наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов’язань та власного капiталу Пiдприємства, а також його доходiв, витрат та фiнансових результатiв. Гривня визнана функцiональною валютою для ведення облiку та складання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства представлена в тисячах гривень. Пiд час перевiрки змiсту наданих форм фiнансової звiтностi аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Пiдприємства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинне протягом перiоду перевiрки. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi яких сформованi на пiдставi первинних документiв. Пiдприємством призначена робоча iнвентаризацiйна комiсiя для проведення рiчної iнвентаризацiї за 2016 рiк та проведено щорiчну iнвентаризацiю вiдповiдно до Наказу №293 вiд 31.10.2016р. «Про проведення iнвентаризацiї» та проведена рiчна iнвентаризацiя активiв та зобов’язань вiдповiдно до вимог наказу Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань» вiд 02.09.2014р. №879. На основi проведення аудиторами тестiв контролю встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Пiдприємством у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. №996-ХIV (далi – Закон №996-ХIV), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнших законодавчих та нормативно- правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Розкриття iнформацiї за видами активiв Пiдприємства Станом на 31.12.2016р. загальна вартiсть активiв Пiдприємства складає 1 582 475 тис.грн., що в порiвняннi з даними на початок року збiльшилась на 111 033 тис.грн. Основнi засоби Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 16 «Основнi засоби», мiжнародний документ вiд 01.01.2012р. та прийнятої Пiдприємством облiкової полiтики. Залишок основних засобiв у Пiдприємства станом на 31.12.2016р. складає: первiсна вартiсть – 460 835 тис.грн., сума накопиченого зносу – 182 137 тис.грн., залишкова вартiсть – 278 698 тис.грн. Перевiркою пiдтверджено правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi надходжень та вибуття основних засобiв. Iнформацiя про групи основних засобiв станом на 31.12.2016р. наведена в Таблицi 1. Таблиця 1 Структура залишкiв основних засобiв станом на 31.12.2016р. (тис.грн.) № п/п Група основних засобiв Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя 1 2 3 4 1 Земельнi дiлянки 189 643 - 2 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 134 802 76 784 3 Машини та обладнання 99 629 72 524 4 Транспортнi засоби 8 751 8 087 5 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18 200 15 026 6 Iншi основнi засоби 105 11 7 Бiблiотечнi фонди 49 49 8 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 9 656 9 656 Всього: 460 835 182 137 Згiдно прийнятої облiкової полiтики Пiдприємства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi утримуються пiдприємством для використання у виробництвi або постачаннi товарiв та наданнi послуг, для здавання в оренду iншим особам або для адмiнiстративних цiлей i будуть використовуватися, як очiкується, протягом бiльше 365 календарних днiв. До складу iнших необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року вартiстю не бiльше 6 000,00 тис.грн. Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi. Переоцiнка основних засобiв у 2016 роцi Пiдприємством не проводилась. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв (крiм будiвель i споруд) в Пiдприємствi прийнята рiвною нулю. Нематерiальнi активи Пiдприємство здiйснює облiк нематерiальних активiв згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи», мiжнародний документ вiд 01.01.2012р. Станом на 31.12.2016р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 3 198 тис.грн., накопичена амортизацiя – 1 080 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016р. склала 2 118 тис.грн. На нашу думку, розкриття iнформацiї щодо основних засобiв та нематерiальних активiв в цiлому справедливо i достовiрно вiдображає стан нематерiальних активiв Пiдприємства на 31.12.2016р. Облiк фiнансових iнвестицiй Станом на 31.12.2016р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Пiдприємства складають 27 320 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1030 активу Балансу. Данi iнвестицiї у звiтностi та в регiстрах бухгалтерського облiку квалiфiкованi як такi, облiк яких здiйснюється за методом участi в капiталi. Структуру довгострокових фiнансових iнвестицiй Пiдприємства представлено в Таблицi 2. Таблиця 2 Структура фiнансових iнвестицiй Пiдприємства станом на 31.12.2016р. (тис.грн.) № п/п Назва емiтента (мовою оригiналу) Код ЄДРПОУ Доля участi в капiталi Сума iнвестицiї 1 2 3 4 5 1 Авiста 5 150 2 Артем ТД ТОВ 30179019 93,45 510 3 Артем-Авiа ПрАТ 22864221 51,0002 315 4 Артем-Контакт ПАТ 22860482 51 5 429 5 Артембудсервiс ПАТ 14310767 24,8177 222 6 Артемзварювання Завод ПАТ 22860631 51 2 203 7 Артеммаш Завод ПАТ 14316190 51 1 870 8 Артеммедмаркеи ДП 31841193 100 45 9 Артемполiзварювання Завод ПрАТ 14315931 25,50 631 10 Артемполiмер ПрАТ 14316238 50,0001 88 11 АС ВКФ ПрАТ 19026153 51 1 643 12 Аура ПрАТ 21665301 40,7895 110 13 ВЛКЗ ПрАТ 20591306 51,0001 2 566 14 ЗЕХП ПрАТ 14315799 51,0002 293 15 Iнструментальний Завод ПАТ 14314794 50 3 691 16 МАК 2 30679201 30 6 17 Макрос ПВФ ПрАТ 14310690 51 893 18 Ортомет Асоцiацiя 30972112 - 3 19 Русава Завод ПрАТ 20032864 51 1 595 20 Спектр-Т НТВЦ ПрАТ 14310661 51 963 21 Спецсервiс ТОВ 30856539 50 3 22 Унiверсал-А Завод ПрАТ 21608415 51 2 808 23 Явiр ДОЗ ПрАТ 19026166 51,0001 1 283 Всього: 27 320 В ходi перевiрки виявлено, що облiк iнвестицiй здiйснюється по їх первiснiй вартостi, без здiйснення збiльшення (зменшення) суми iнвестицiй на суму частки прибутку асоцiйованих пiдприємств, яке передбачене методом участi в капiталi. Протягом аналiзованого перiоду змiна вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй не вiдбувалась. Iншi довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016р. складають 1 025 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1035 Балансу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть Станом на 31.12.2016р. довгострокова дебiторська заборгованiсть становить 1 366 тис.грн., що вiдповiдає сумi, вiдображенiй в рядку 1040 Балансу. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання у Пiдприємства станом на 31.12.2016р. не облiковуються. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи – це капiтальнi iнвестицiї у будiвництво, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв, введення яких в експлуатацiю на дату балансу не вiдбулося. Всього станом на 31.12.2016р. незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають 34 301 тис.грн. МСФЗ не мiстять окремих положень щодо незавершених капiтальних iнвестицiй, а розглядають їх як складову основних засобiв або iнших вiдповiдних активiв. Тому доцiльно перекласифiкувати цю статтю та включити її складовi до вiдповiдних статей довгострокових активiв. Облiк запасiв Облiк запасiв Пiдприємства ведеться вiдповiдно до вимог, встановлених МСБО 2 «Запаси», мiжнародний документ вiд 01.01.2012р. Станом на 31.12.2016р. залишок запасiв у Пiдприємства складає 543 472 тис.грн. Структура запасiв станом на 31.12.2016р. наведена в Таблицi 3. Таблиця 3 Структура запасiв (тис.грн.) № п/п Вид запасiв На 31.12.2016р. На 31.12.2015р. 1 2 3 4 1 Виробничi запаси 408 624 329 273 2 Незавершене виробництво 122 988 421 725 3 Готова продукцiя 11 644 27 206 4 Товари 216 452 Всього: 543 472 778 656 Суттєвих порушень та вiдхилень аудиторами не iдентифiковано. Дебiторська заборгованiсть Бухгалтерськiй облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Станом на 31.12.2016р. поточна дебiторська заборгованiсть у Пiдприємства складає 316 988 тис.грн. Структура дебiторської заборгованостi представлена в Таблицi 4. ? Таблиця 4 Структура дебiторської заборгованостi (тис.грн.) № п/п Вид дебiторської заборгованостi На 31.12.2016р. На 31.12.2015р. 1 2 3 4 1 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги 69 151 40 924 2 Аванси виданi 186 504 82 692 3 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 29 661 49 253 4 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - 355 5 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 25 731 49 088 6 Iншi оборотнi активи 5 941 5 909 Всього: 316 988 228 221 Наказом про облiкову полiтику Пiдприємства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв обчислюється методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). На пiдприємствi створено резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 16 767 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти Станом на 31.12.2016р. залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв Пiдприємства становлять 369 612 тис.грн., в тому числi: кошти на рахунках у банках – 271 075 тис.грн., залишок готiвкових коштiв – 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi – 98 535 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядку 1165 Балансу. Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004р. №637. Пiдприємством встановлено лiмiт залишку готiвки в касi у розмiрi 1 700,00 грн. Перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено. За даними облiку Пiдприємство має наступнi рахунки в банках та залишки на таких рахунках станом на 31.12.2016р. (Таблиця 5). Таблиця 5 Залишки на поточних рахунках у банкiвських установах (грн.) № п/п Назва банку i номер рахунку (мовою оригiналу) Залишок на 31.12.2016р. 1 2 3 1 СБЕРБАНК РОСIЇ №26000013011269 5 068,54 2 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» №26003100381 267 25,00 3 ПАТ «УКРГАЗБАНК» № 26004299744 1 967,94 4 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26005054060214 59 880,51 5 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26006000819946 4 600 000,00 6 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26007074060214 24,33 7 ПАТ «ДЕРЖ. ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» №26008300204233 56 930,25 8 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» №26009100385 1 514,68 9 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» №26008100386 3 230,28 10 ПАТ «ГРIН БАНК» №2600431578 48,92 11 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26004044060214 630 861,16 12 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26006064060214 454 035,42 13 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26052000119946 113 092,50 14 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26005012819946 6 197 889,42 15 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26001014060214 717 719,39 16 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26002024060214 599 649,67 17 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26003034060214 777 255,02 18 ПАТ «СБЕРБАНК» №26000013011269 621,16 19 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26005012819946 133 665 517,69 20 ПАТ «УКРЕКСIМБАНК» №26005012819946 3 523 081,95 Всього: 151 435 113,80 Станом на 31.12.2016р. витрати майбутнiх перiодiв Пiдприємства складають 7 575 тис. грн., що вiдповiдає рядку 1170 Балансу. На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Власний капiтал Власний капiтал Пiдприємством вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Станом на 31.12.2016р. власний капiтал складає 498 936 тис.грн. та має структуру, наведену в Таблицi 6. Таблиця 6 Структура власного капiталу (тис.грн.) № п/п Елемент власного капiталу Сума 1 2 3 1 Зареєстрований (статутний) капiтал 62 563 2 Капiтал у дооцiнках 1 232 3 Додатковий капiтал 185 4 Резервний капiтал 320 5 Нерозподiлений прибуток 434 636 Всього: 498 936 Статутний капiтал в розмiрi 62 563 349,25 грн., складається з 250 253 397 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, форма iснування – без документарна. Засновником Пiдприємства є держава, вiд iменi якої управлiння корпоративними правами здiйснює уповноважений суб’єкт господарювання з управлiння об’єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37854297, адреса: 04119, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Дегтярiвська, будинок 36). Зобов'язання Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. Станом на 31.12.2016р. розмiр зобов’язань є реальним та складає 899 927 тис.грн., у т.ч.: довгостроковi зобов’язання – 139 948 тис.грн., поточнi зобов’язання – 759 979 тис.грн. Розмiри та структуру зобов’язань Пiдприємства представлено в Таблицi 7. Таблиця 7 Структура та розмiри зобов’язань (тис.грн.) № п/п Вид дебiторської заборгованостi На 31.12.2016р. На 31.12.2015р. 1 2 3 4 1 Довгостроковi зобов’язання: - - 2 Iншi довгостроковi зобов’язання 21 21 3 Довгостроковi забезпечення - - 4 Цiльове фiнансування 139 927 20 625 5 Всього довгостроковi зобов’язання 139 948 20 646 6 Поточнi зобов’язання: - - 7 Короткостроковi кредити банку 325 699 414 599 8 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 19 903 36 718 9 Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 9 800 598 10 Заборгованiсть за соцiальним страхуванням - 4 11 Заборгованiсть з оплати працi 479 900 12 Заборгованiсть за одержаними авансами 108 313 301 264 13 Iншi поточнi зобов’язання 295 785 214 930 14 Всього поточнi зобов’язання 759 979 969 013 Всього: 899 927 989 659 Облiк забезпечень Пiдприємством протягом 2016 року створювався резерв оплати вiдпусток, станом на 31.12.2016р. забезпечення на оплату вiдпускних складають 9 130 тис.грн. На нашу думку, за виключенням впливу наведених вище зауважень, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Облiк доходiв, витрат i фiнансових результатiв Облiк доходiв здiйснюється Пiдприємством вiдповiдно до вимог МСБО 18 «Дохiд», мiжнародний документ вiд 01.01.2012р., з використанням рахункiв 7 класу. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов’язанi з даною операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Основними видами доходiв Пiдприємства є: - дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг; - iншi операцiйнi доходи; - iншi фiнансовi доходи; - iншi доходи. Загальна сума доходiв вiд всiх видiв дiяльностi, отриманих Пiдприємством протягом 2016 року, складає 1 667 905 тис.грн. Розмiри та структура доходiв Пiдприємства представленi в Таблицi 8. Таблиця 8 Структура доходiв за видами (тис.грн.) № п/п Види доходiв Сума 1 2 3 1 Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ) 1 406 049 2 Iншi операцiйнi доходи 156 247 3 Iншi фiнансовi доходи 7 680 4 Iншi доходи 97 929 Всього: 1 667 905 Пiдприємство облiковує витрати вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з використанням рахункiв 8 i 9 класiв. Розмiри та структуру витрат Пiдприємства представлено в Таблицi 9. Таблиця 9 Структура витрат за видами (тис.грн.) № п/п Види витрат Сума 1 2 3 1 Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг 985 317 2 Адмiнiстративнi витрати 55 663 3 Витрати на збут 350 525 4 Iншi операцiйнi витрати 113 842 5 Фiнансовi витрати 56 682 6 Iншi витрати 30 Всього: 1 562 059 Фiнансовий результат до оподаткування – прибуток, отриманий Пiдприємством за рiк, що закiнчився 31.12.2016р., складає 105 846 тис.грн. Витрати з податку на прибуток пiдприємств, вiдображенi в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд), за 2016 рiк складають 45 765 тис.грн. Сума податку на прибуток, що пiдлягає сплатi за результатами 2016 року, визначена в податковiй декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за 2016 рiк складає 44 633 тис.грн. Чистий прибуток Пiдприємства, отриманий за рiк, що закiнчився 31.12.2016р. склав 60 081 тис.грн. Iншого сукупного доходу протягом 2016 року Пiдприємство не отримувало. Сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31.12.2016р., склав 60 081 тис.грн. Аналiз фiнансового стану Джерелами для розрахунку показникiв фiнансового стану були: - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016р.; - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016р. Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01.01.2016р. та на 31.12.2016р. та їх нормативнi значення наведенi в Таблицi 10. Таблиця 10 Показники фiнансового стану Пiдприємства № п/п Показник Методика розрахунку Значення показника на 01.01.2016р. Значення показника на 31.12.2016р. Нормативне значення показника 1 2 3 4 5 6 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,12 0,39 0,25-0,5 2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,34 0,74 0,6-0,8 3 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 1,11 1,31 1,0 - 2,0 4 Чистий оборотний капiтал 114 183,00 294 056,00 Збiльшення 5 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) 0,30 0,32 0,25 – 0,5 6 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 2,35 2,17 0,5 – 1,0 7 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами 0,10 0,24 Бiльше 0,1 8 Коефiцiєнт ефективностi використання активiв 0,0009 0,07 Бiльше 0 9 Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв 0,0029 0,21 Бiльше 0,4 Станом на 31.12.2016р. чистi активи Пiдприємства становлять 498 936 тис.грн., що бiльше суми статутного капiталу. Пiдприємством виконано умови щодо безперервностi дiяльностi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2016р. дорiвнює 0,39, що вiдповiдає нормативному значенню даного показника i свiдчить про спроможнiсть Пiдприємства швидко розрахуватись за своїми зобов’язаннями. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi – характеризує наскiльки ймовiрно погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi. Станом на 31.12.2016р. дорiвнює 0,74, що свiдчить про спроможнiсть Пiдприємства розрахуватись за своїми зобов’язаннями. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) характеризує обсяг поточних зобов’язань по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих коштiв. Станом на 31.12.2016р. коефiцiєнт має значення 1,31, що вiдповiдає нормативному значенню, та свiдчить про те, що значна кiлькiсть оборотних активiв пiдприємства може бути профiнансована за рахунок власних коштiв Пiдприємства. За даною характеристикою Пiдприємство є незалежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Пiдприємство характеризується високою фiнансовою стiйкiстю, про що свiдчать коефiцiєнти фiнансової незалежностi та структури капiталу. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi визначає спiввiдношення капiталу до суми зобов’язань, складає 0,32. Коефiцiєнт структури капiталу характеризує вартiсть залучених коштiв з розрахунку на 1 грн. власних коштiв Пiдприємства, складає 2,17. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами характеризує рiвень забезпеченостi ресурсами для проведення незалежної фiнансової полiтики, складає – 0,24, що свiдчить про достатнiсть у Пiдприємства власних оборотних засобiв. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв – характеризує рентабельнiсть активiв, складає 0,07, що вiдповiдає нормативному значенню. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв характеризує рентабельнiсть власного капiталу, складає 0,21, що не вiдповiдає нормативному значенню, це свiдчить про недостатню ефективнiсть використання активiв та власних коштiв Пiдприємства. Додаткова iнформацiя, отримана за результатами аудиту Визначення вартостi чистих активiв Станом на 31.12.2016р. чистi активи Пiдприємства становлять 498 936 тис.грн., що бiльше величини статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 ЦКУ дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. Розкриття iнформацiї про подiї пiсля дати, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi Протягом 2016 року Пiдприємство не здiйснювало дiй, якi можуть вплинути на фiнансовий стан емiтента. Подiї пiсля дати балансу За перiод з 01.01.2017р. по дату складання звiту не вiдбувалось подiй, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось нi купiвлi, нi продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої юридичної особи), не пов'язану з основною дiяльнiстю. Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi Пiдприємства за звiтний перiод: змiн не було. Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось. Операцiї з пов’язаними сторонами Станом на 31.12.2016р. Пiдприємство має наступнi пов’язанi сторони (але не виключно): № п/п Назва (мовою оригiналу) Код ЄДРПОУ Доля участi в статутному капiталi, % 1 2 3 4 1 ПАТ «ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 22860631 51 2 ПАТ «Завод «Артеммаш» 14316190 51 3 ПрАТ «АТП «Артем-Авiа» 22864221 51 4 ПрАТ «ВКФ «АС» 19026153 51 5 ПрАТ «Завод «Универсал-А» 21608415 51 6 ПрАТ «ДОЗ «Явiр» 19026166 51 7 ПрАТ «ВЛКЗ» 20591306 51 8 ПрАТ «Завод «Артемполiзварювання» 14315931 25,5 9 ПАТ «Артем-Контакт» 22860482 51 10 ПрАТ «Завод «Русава» 20032864 51 11 ПрАТ «НТВЦ «Спектр-Т» 14310661 51 12 ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв» 14315799 51 13 ПрАТ «Артемполiмер» 14316238 50 % + 1 акцiя 14 ПАТ «Iнструментальний завод» 14314794 51 15 ПрАТ «ПВФ «Макрос» 14310690 51 Протягом 2016 року Пiдприємство здiйснювало операцiї з пов’язаними сторонами. Значнi правочини мiж пов’язаними сторонами за результатами перевiрки не виявлено. Суттєвих порушень при здiйсненнi операцiй пов’язаними особами перевiркою не виявлено Виконання значних правочинiв Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення компанiєю власних акцiй), учинений акцiонерною компанiєю, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Аудитори виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону: п.1-5 ст.70 Закону №514-VI. У Пiдприємства у 2016 роцi не було виконання правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону №514-VI визнано значними. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, в тому числi внутрiшнього аудиту, вимогам законодавства Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону №514-VI було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону №514-VI та вимогам Статуту. Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону №996-ХIV, вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, iнших нормативно-правових актiв та за такий стан внутрiшнього контролю на пiдприємствi, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв; вибiр та застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитори виконали процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудиторами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудиторами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитори отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитори не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. Розкриття особливої iнформацiї Вiдповiдно до вимог частини першої статтi 41 Закону №3480-IV, повiдомляємо, що дiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не встановлено. Особливою iнформацiєю з минулих звiтних рокiв є здiйснення функцiонального управлiння корпоративними правами держави уповноваженим суб’єктом господарювання з управлiння об’єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi – ДК «Укроборонпром». Акцiонер – держава в особi ДК «Укроборонпром» є власником акцiй, тобто корпоративних прав, що не впливає на фiнансово-господарський стан Пiдприємства та не призводить до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. На виконання пункту 4 статтi 75, пункту 2 статтi 74 Закону №514-VI, за результатами проведеної аудиторської перевiрки пiдтверджуємо, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2016 рiк достовiрно та повно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод. Перевiркою не виявлено порушень чинного законодавства пiд час здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови Операцiйне середовище У вiтчизняної економiки залишаються ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть стабiльної нормативної бази, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть та схильнiсть до iнфляцiї нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхiднi для створення стабiльної банкiвської, правової та регуляторної систем, що iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього операцiям в Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Концентрацiя кредитного ризику Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Пiдприємства, складаються, в основному, з дебiторської та кредиторської заборгованостi за торговими операцiями. Кредитний ризик, пов’язаний з дебiторською заборгованiстю за торговими операцiями, зменшується з огляду на обмежену базу мiсцевих клiєнтiв. Кредитний ризик, пов’язаний з кредиторською заборгованiстю за торговими операцiями, збiльшується через отримання кредитiв. Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком Пiдприємство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Пiдприємство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Пiдприємство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «П.С.П. Аудит». Код ЄДРПОУ: 36412992. Мiсцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, /лiтера «М»/. Телефон: +38 (044) 281 06 07. Данi про включення до реєстру аудиторських фiрм i аудиторiв: свiдоцтво №4276 видане на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.04.2009р. №201/3 та продовжене на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27.02.2014р. №290/3 до 27.02.2019р. Данi про договiр на аудиторськi послуги: № 22/02-2017 вiд 09.02.2017 року. Початок аудиту: 20.03.2017 року. Завершення аудиту: 06.04.2017 року. Дата аудиторського висновку: 06.04.2017 року. З повагою, Директор Сертифiкований аудитор, судовий експерт, к.е.н. (сертифiкат серiї А №5423 АПУ) Д.С. Сушко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.40
Середня кількість працівників 2138
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Мельникова, 2/10, м.Київ, Шевченкiвський, 04050, Україна, (044) 483-21-24
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1985 2118 0
первісна вартість 1001 2810 3198 0
накопичена амортизація 1002 825 1080 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 31417 34301 0
Основні засоби: 1010 282900 278698 0
первісна вартість 1011 453881 460835 0
знос 1012 170981 182137 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

27320

27320

0
інші фінансові інвестиції 1035 1025 1025 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1648 1366 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 346295 344828 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 778656 543472 0
Виробничі запаси 1101 329272 408624 0
Незавершене виробництво 1102 421725 122988 0
Готова продукція 1103 27206 11644 0
Товари 1104 452 216 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 40924 69151 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

82692

186504

0
з бюджетом 1135 49253 29661 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 36359 0 0
з нарахованих доходів 1140 355 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49088 25731 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 118191 369612 0
Готівка 1166 11 2 0
Рахунки в банках 1167 118180 271075 0
Витрати майбутніх періодів 1170 78 7575 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5909 5941 0
Усього за розділом II 1195 1125146 1237647 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1471441 1582475 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 62563 62563 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1261 1232 0
Додатковий капітал 1410 203 185 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 320 320 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 375485 434636 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 439832 498936 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 21 21 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 20625 139927 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 20646 139948 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 414599 325699 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 36718 19903 0
за розрахунками з бюджетом 1620 598 9800 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 8847 0
за розрахунками зі страхування 1625 4 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 900 479 0
за одержаними авансами 1635 301264 108313 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 41950 183612 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 214930 295785 0
Усього за розділом IІІ 1695 1010963 943591 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1471441 1582475 0

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1406049 442913
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 985317 ) ( 376031 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

420732

66882
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 156247 130544
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 55663 ) ( 48171 )
Витрати на збут 2150 ( 350525 ) ( 26095 )
Інші операційні витрати 2180 ( 113842 ) ( 69730 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

56949

53430
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 7680 2776
Інші доходи 2240 97929 4900
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 56682 ) ( 57194 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 30 ) ( 2633 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

105846

1279
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -45765 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

60081

1279
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 60081 1279

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 393549 248541
Витрати на оплату праці 2505 193418 141720
Відрахування на соціальні заходи 2510 40514 51017
Амортизація 2515 12376 15050
Інші операційні витрати 2520 542114 353588
Разом 2550 1181971 809916

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

390999

346296
Повернення податків і зборів 3005 45285 10597
у тому числі податку на додану вартість 3006 45285 10597
Цільового фінансування 3010 125000 19240
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 3
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 696529 318911
Надходження від повернення авансів 3020 47241 7294
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2230 5887
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 168 104
Надходження від операційної оренди 3040 15464 11817
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 25466 7877
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 258472 )

( 205643 )
Праці 3105 ( 150571 ) ( 118843 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 38804 ) ( 59117 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 48572 ) ( 37771 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2081 ) ( 6041 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 46491 ) ( 31730 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 411908 ) ( 209488 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 122 ) ( 147 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 37400 ) ( 20860 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 402533 76154
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 132430 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -132430 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 10522
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 7680 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 31201 214
Сплату дивідендів 3355 ( 959 ) ( 22 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 9349 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 38216 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -33829 -27930
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 236274 48224
Залишок коштів на початок року 3405 118191 77680
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 15147 -7713
Залишок коштів на кінець року 3415 369612 118191

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 62563 1261 203 320 375485 0 0 439832
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 62563 1261 203 320 375485 0 0 439832
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 60081 0 0 60081
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -959 0 0 -959
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -29 -18 0 29 0 0 -18
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -29 -18 0 59151 0 0 59104
Залишок на кінець року 4300 62563 1232 185 320 434636 0 0 498936

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ «АРТЕМ» ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК. 1. Iнформацiя про компанiю з управлiння активами. Державна акцiонерна холдингова компанiя «Артем» (надалi також - Компанiя) (код ЄДРПОУ 14307699). № з/п Вiдомостi Данi 1. Повне найменування Державна акцiонерна холдингова компанiя «Артем» 2. Код за ЄДРПОУ 14307699 3. Мiсцезнаходження Україна, 04050 мiсто Київ, вулиця Мельникова, будинок 2/10 4. Дата державної реєстрацiї 27.12.1991 5. Основнi види дiяльностi (за КВЕД) - 25.40 – виробництво зброї та боєприпасiв - 30.30 – виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування 6. Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв 2055 7. Акцiонер Компанїї Засновником Компанiї є держава, вiд iменi якої здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства та за погодженням з ДК «Укроборонпром» Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, якi вiдображенi в регiстрах облiку спiвставленнi з даними вiдображеними в балансi та звiтi про фiнансовi результати. Розмiр Статутного капiталу Компанiї повнiстю вiдповiдає установчим документам Компанiї i становить 62 563 349,25 грн. (шiстдесят два мiльйони п’ятсот шiстдесят три тисячi триста сорок дев’ять) гривень 25 копiйок i складається : - з майна державного пiдприємства «Київське виробниче об’єднання iменi Артем» на суму 36 406 530 гривень; - з пакетiв акцiй дочiрнiх пiдприємств загальною сумою 26 156 819,25 гривень: Назва дочiрнiх пiдприємств Вартiсть, грн. Контрольний пакет ВАТ «Проектно-виробнича фiрма «Макрос» 892631 51 % ВАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв» 292700 51 % ВАТ «Артемполiмер» 87575,25 50 % + 1 акцiя ВАТ «Науково-технiчний випробувальний центр «Спектр-Т» 961996 51 % ВАТ «Завод «Артеммаш» 1870800 51 % ВАТ «Завод «Артемзварювання» 2203000 51 % ВАТ «Iнструментальний» 3690658 51 % ВАТ «Артем-Авiа» 315154 51 % ВАТ «Завод «Артемполiзварювання» 518300 51 % ВАТ «Артемконтакт» 5429021 51 % ВАТ «Завод «Универсал-А» 2807954 51 % ВАТ «Завод «Русава» 1594835 51 % ВАТ «Виробничо-комерцiйна фiрма «АС» 1643000 51 % ВАТ «Деревообробний завод «Явiр» 1282900 51 % ВАТ «Вишнiвський ливарно-ковальський завод» 2566295 51 % 2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi. 2.1. Загальнi пiдходи складання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою рiчної фiнансової звiтностi Компанiї є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi. В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», який набуває чинностi 01.01.2018 року. Зважаючи на те, що застосування вищезазначених МСФЗ ранiше дати набрання чинностi є добровiльним та дозволено за рiшенням суб’єкта господарювання, керiвництвом Компанiї прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» за перiод, що закiнчується 31.12.2016 року, оскiльки МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов’язань, тому положення цього стандарту суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї. За рiшенням керiвництва Компанiї МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями», який набуває чинностi 01.01.2018 року за перiод, що закiнчується 31.12.2016 року, достроково не застосовується. 2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до оприлюднення керiвником Товариства 08 лютого 2017 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi. Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається перiод з 01.01.2016 по 31.12.2016 року. 3. Суттєвi положення облiкової полiтики. 3.1. Загальнi положення щодо облiкових полiтик. 3.1.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi справедливої вартостi, та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi, визначенi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Застосування iсторичної собiвартостi використовується для оцiнки основних засобiв. 3.1.2. Основа формування облiкових полiтик. Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облiкова полiтика Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом Компанiї вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ, а також МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», який застосовується Компанiєю ранiше дати набрання чинностi. 3.1.3. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках. Компанiя обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Пiдприємством не вносились змiни до облiкової полiтики протягом 2016 року. 3.1.4. Форма та назви фiнансових звiтiв. Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». 3.1.5. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах. Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Компанiї. 3.2. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв. 3.2.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: • фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; • фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: • фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток). Витрати на здiйснення операцiй, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi звiту про сукупнi доходи. Справедлива вартiсть означає суму, на яку може бути обмiняний актив або виконане зобов'язання за угодою мiж добре поiнформованими, зацiкавленими та незалежними сторонами. Справедлива вартiсть є поточною цiною покупця для фiнансових активiв та поточною цiною продавця для фiнансових зобов'язань, якi котируються на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальнi цiни регулярно повiдомляються фондовою бiржею чи iншою установою, i якщо такi цинi вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi угоди мiж незалежними сторонами. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 3.2.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, коштiв на поточних рахунках у банках, а також з безготiвкових коштiв, розмiщених на депозитному рахунку на строк до трьох мiсяцiв. Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 3.2.3. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Пiдприємство стає стороною контрактних вiдносин щодо цього iнструменту. Дебiторська заборгованiсть залежно вiд строку їх погашення на кожну балансову дату подiляється на: • поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, чи строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у товариства є намiри погасити її протягом 12 мiсяцiв); • довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати). Первiсна та подальша оцiнка поточної дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Компанiя розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 3.2.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю. До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, Компанiя вiдносить iнвестицiї в акцiї, iншi цiннi папери та корпоративнi права. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визначається у прибутку чи збитку. Зобов’язання 3.2.4. Кредиторська заборгованiсть. Зобов’язання - заборгованiсть Компанiї, що виникла в результатi минулих подiй, погашення якої призведе до зменшення ресурсiв Компанiї, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Кредиторська заборгованiсть залежно вiд строку її погашення на кожну балансову дату подiляють на: - поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, або строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у Компанiї є намiри погасити її протягом 12 мiсяцiв); - довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати) Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань. Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення. 3.3. Облiкова полiтика щодо основних засобiв . 3.3.1. Визнання та оцiнка основних засобiв. Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн. Компанiя оцiнює основнi засоби за собiвартiстю придбання. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, при списаннi основних засобiв переноситься до нерозподiленого прибутку . 3.3.2. Подальшi витрати. Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати включаються до складу операцiйних витрат Компанiї. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 3.3.3. Амортизацiя основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисного використання ( експлуатацiї) для кожного об’єкту згiдно мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї ПКУ: - будiвлi – 20 рокiв; - споруди– 15 рокiв; - передавальнi пристрої -10 рокiв; - машини та обладнання – 5 рокiв; - транспортнi засоби – 5 рокiв; - iнструменти , прилади , iнвентар, меблi – 4 роки; - iншi основнi засоби – 12 рокiв; Капiтальнi вкладення в примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання з наступного мiсяця пiсля введення в експлуатацiю. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 3.3.4. Зменшення корисностi основних засобiв. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 3.4. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi . 3.4.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi. Iнвестицiйна нерухомiсть визначається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримається з метою отримання орендної оплати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. 3.4.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi. Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Пiдприємство обрало для оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть. 3.4.3 Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу Пiдприємство класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результатi тривалого використання. Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшим з двох значень - балансової вартостi i справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Критерiй класифiкацiї об'єкта у якостi утримуваного для продажу вважається дотриманим лише в тому випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив, або група вибуття можуть бути негайно проданi в своєму поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий намiр вчинити продаж необоротних активiв, у вiдношеннi яких повинна очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної операцiї продажу протягом одного року з дати класифiкацiї. Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не пiдлягають амортизацiї. Прибуток або збиток, що виник в результатi продажу активу, визначається як рiзниця мiж виручкою вiд продажу та балансовою вартiстю активу, i вiдображається в звiтi про фiнансовi результати. 3.5. Облiковi полiтики щодо оренди. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду при передачi в оренду визнаються як доходи, а при взяттi в оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi вiд оренди, визнаються як витрати. 3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiї за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань 3.7.1. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 3.7.2. Виплати працiвникам Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 3.7.3. Пенсiйнi зобов'язання. Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Компанiя не має додаткових недержаних пенсiйних програм з визначеними внесками, яка передбачає внески вiд роботодавця. 3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi. 3.8.1 Доходи та витрати. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зростання майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi збiльшенням активу або зi зменшенням зобов’язання, i його можна достовiрно оцiнити. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань. Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Справедлива вартiсть – це сума за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) Компанiя передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню на дату балансу. Вiдповiдно до Концептуальної основи фiнансової звiтностi витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язання, якi можна достовiрно оцiнити. Вiдповiдно до Концептуальної основи фiнансової звiтностi витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань, якi можна достовiрно вимiряти. Витрати визнаються на основi безпосереднього зв’язку мiж понесеними витратами та заробленим доходом вiд конкретних статей (господарських операцiй). Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв. Для прийняття ефективних управлiнських рiшень Компанiя веде облiк витрат за їх функцiональним призначенням та видiляє за економiчними елементами. За економiчними елементами витрати подiляються на матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi витрати. 3.8.2. Витрати за позиками. Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 3.8.3. Операцiї з iноземною валютою. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України вiдповiдно до вимог МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв». 3.8.4. Умовнi зобов'язання та активи. Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 4. Основнi припущення, оцiнки та судження. При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiї здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Компанiї iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Компанiї застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: • подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Компанiї; • вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; • є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; • є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Операцiї, що не регламентованi МСФЗ вiдсутнi. 4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв Протягом звiтного 2016 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась. Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй та б) вплив змiн в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв. Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Якби керiвництво Компанiї використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 4.4. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. При наявностi об'єктивних свiдчень того, що первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй не може бути вiдшкодованою, iнвестицiя вважається знецiненою. Кошти в банках, в яких розпочато процедуру лiквiдацiї, перекласифiковуются до складу дебiторської заборгованостi та визнається знецiнення, шляхом формування резерву сумнiвних боргiв. Ознаками зменшення корисносте також є наявнiсть негативної фiнансової, а також не фiнансової iнформацiї про дiяльнiсть емiтента, яка б свiдчила про необґрунтованiсть попереднiх очiкувань стосовно компенсацiйної вартостi придбаного активу. 4.5. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв. Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi . 5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю. Компанiї здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вхiднi данi Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 5.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливої вартостi на прибуток або збиток. Впливу використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливої вартостi на прибуток або збиток за звiтний перiод не було. 5.3. Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi. У 2016 та 2015 роках переведень мiж рiвнями iєрархiї не було. 5.4. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня iєрархiї. У 2016 роцi руху активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня iєрархiї, не було. 5.5. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi». Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю. Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 31.12.2016 (тис. грн.) 31.12.2016 (тис. грн.) 1 2 3 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 186504 186504 Грошовi кошти та їх еквiваленти 369612 369612 Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. 6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах. 6.1. Дохiд вiд реалiзацiї . Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї(послуг), отриманий за 2016 р. складає 1 406 049 тис.грн. 6.2. Елементи операцiйних витрат. 31.12.2016 (тис. грн.) Матерiальнi затрати 718 830 Витрати на оплату працi 196 568 Вiдрахування на соцiальнi заходи 37 364 Амортизацiя 12 376 Iншi операцiйнi витрати 838 798 Разом 1 803 936 6.3. Iншi доходи, iншi витрати. Iншi доходи 31.12.2016 (тис. грн.) Курсовi рiзницi 118 179 Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 13 051 Вiдшкодування ранiше списаних активiв 6 626 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 13 418 Iншi операцiйнi витрати 4 973 Разом 156 247 Iншi витрати 31.12.2016 (тис. грн.) Курсовi рiзницi 48 282 Витрати на утримання об’єктiв соцiальної iнфраструктури 14 623 Собiвартiсть реалiзованих виробничiх запасiв 8 743 Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 14 934 Iншi операцiйнi витрати 27 260 Разом 113 842 6.4. Адмiнiстративнi витрати. 31.12.2016 (тис. грн.) Витрати на оплату працi 31625 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5947 Iншi операцiйнi витрати 18091 Разом 55 663 6.5. Витрати на збут. 31.12.2016 (тис. грн.) Витрати на гарантiйний ремонт та випробування 151 551 Комiсiйна вингорода спецєкспортерам 152 474 Iншi операцiйнi витрати 46 227 Разом 350 525 6.6. Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи 31.12.2016 (тис. грн.) Вiдсотки одержанi по депозитним вкладенням 7 680 Разом 7 680 Фiнансовi витрати 31.12.2016 (тис. грн.) Вiдсотки за кредит 56 682 Разом 56 682 6.7. Податок на прибуток. Податок на прибуток нарахований за 2016 р. складає 44 633 тис. грн. 6.8. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу. Станом на 31.12.2015 та 31.12.2016 Товариство не має непоточних активiв, утримуваних для продажу. 6.9. Нематерiальнi активи. За iсторичною вартiстю (тис.грн.) Амортизацiя (тис.грн.) 1 2 3 Залишок на 01.01.2016 2810 1080 Надходження 388 0 Вибуло 0 255 31 грудня 2016 року 3198 825 6.10. Основнi засоби. За iсторичною вартiстю (тис.грн.) Амортизацiя (тис.грн.) 1 2 3 Залишок на 01.01.2016 453881 170981 Надходження 8085 12121 Вибуло 1131 965 31 грудня 2016 року 460835 182137 6.11. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, у звiтному перiодi не було. 6.12. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю Iнвестицiйна нерухомiсть. Фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, у звiтному перiодi не було. 6.13. Запаси. 31.12.2016 (тис. грн.) 31.12.2015 (тис. грн.) Виробничi запаси 408 624 329 273 Незавершене виробництво 122 988 421 725 Готова продукцiя 11 644 27 206 Товари 216 452 Всього запаси 543 472 778 656 Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Товариство не визнавало знецiнення запасiв. 6.14. Поточнi фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю. Станом на 31.12.2016 року Пiдприємство утримує наступнi цiннi папери: Назва емiтента код за ЄДРПОУ Вид ЦП Код ЦП Номiнальна вартiсть одного ЦП Загальна номiнальна вартiсть ЦП Кiлькiсть (шт) Частка у СК % ПАТ «ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 22860631 Акцiї; Iменнi простi; UA4000117725 0,25 грн 223784,50 895138 51,0000 ПАТ «Завод «Артеммаш» 14316190 Акцiї; Iменнi простi; UA4000130876 0,25 грн 192780,00 771120 51,0000 ПрАТ «АТП «Артем-Авiа» 22864221 Акцiї; Iменнi простi; UA4000130884 0,25 грн 47318,00 189272 51,0002 ПрАТ «ВКФ «АС» 19026153 Акцiї; Iменнi простi; UA4000132013 0,25 грн 245385,50 981542 51,0000 ПрАТ «Завод «Универсал-А» 21608415 Акцiї; Iменнi простi; UA4000132245 0,25 грн 112200,00 448800 51,0000 ПрАТ «ДОЗ «Явiр» 19026166 Акцiї; Iменнi простi; UA4000133144 0,25 грн 65288,75 261155 51,0001 ПрАТ «ВЛКЗ» 20591306 Акцiї; Iменнi простi; UA4000133151 0,25 грн 182749,00 730996 51,0001 ПрАТ «Завод «Артемполiзварювання» 14315931 Акцiї; Iменнi простi; UA4000133805 0,25 грн 58140,00 232560 25,5000 ПАТ «Артем-Контакт» 22860482 Акцiї; Iменнi простi; UA4000133938 0,25 грн 159630,00 638520 51,0000 ПрАТ «Завод «Русава» 20032864 Акцiї; Iменнi простi; UA4000133987 0,25 грн 142290,00 569160 51,0000 ПрАТ «НТВЦ «Спектр-Т» 14310661 Акцiї; Iменнi простi; UA4000134100 0,25 грн 62220,00 248880 51,0000 ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв» 14315799 Акцiї; Iменнi простi; UA4000134209 0,25 грн 63203,50 252814 51,0002 ПрАТ «Артемполiмер» 14316238 Акцiї; Iменнi простi; UA4000135305 0,25 грн 87575,25 350301 51,0001 ПАТ «Iнструментальний завод» 14314794 Акцiї; Iменнi простi; UA4000136071 0,25 грн 207570,00 830280 51,0000 6.15. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками. код рядка Баланса 31.12.2016 (тис. грн.) Аванси виданi 1130 186 504 Iнша дебiторська заборгованiсть 1155 25 731 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 1 366 Дебiторська заборгованiсть являє собою поточну дебiторську заборгованiсть. Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Основними дебiторами є: «Укрспецекспорт», «Спецтехноекспорт», КП ШКЗ «Зiрка» 6.16. Грошовi кошти. № п/п Назва банку i номер рахунку (мовою оригiналу) Залишок на 31.12.2016 (тис. грн.) 1 2 3 2 СБЕРБАНК РОСIЇ № 26000013011269 5 3 ПАТ "АРТЕМ-БАНК № 26003100381 27 4 ПАТ "УКРГАЗБАНК" № 26004299744 2 5 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" №26005054060214 60 6 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26006000819946 4 600 7 ПАТ "ДЕРЖ. ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" № 26008300204233 57 8 ПАТ "АРТЕМ-БАНК" № 26009100385 2 9 ПАТ "АРТЕМ-БАНК" 26008100386 3 10 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26004044060214 631 11 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26006064060214 454 12 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"№ 26052000119946 113 13 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26005012819946 6 198 14 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26001014060214 718 15 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26002024060214 600 16 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26003034060214 777 17 ПАТ "СБЕРБАНК" № 26000013011269 1 18 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26005012819946 133 666 19 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" № 26005012819946 3 523 20 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" №26002000619946 92 449 21 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" №26009000719946 27 191 22 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" №29008010019946 98 535 Всього: 369 612 Станом на 31.12.2016 року Компанiя має грошовi кошти 369 612 тис.грн., якi в основному перебувають на поточному рахунку та депозитному рахунках у банку «УКРЕКСIМБАНК", i якi вiдображено в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) за кодом рядка 1165. Недоступна сума 32 тис. грн. на рахунках АТ «Артем банк». 6.17. Статутний капiтал. Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований капiтал складав 62 563 тис. грн. 6.18. Iнша кредиторська заборгованiсть. 31.12.2016 (грн.) Одержанi аванси 108 313 Iншi довгостроковi зобов’язання 21 Iншi поточнi зобов’язання 295 785 6.19. Гранти та субсидiї . Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв грантiв та субсидiй не було. 6.20. Короткостроковi позики. Короткостроковi позики станом на 31 грудня 2015 року представленi позикою банка в сумi 414 599 тис. грн., станом на 31 грудня 2016 року представленi позикою банка в сумi 325 699 тис. грн. 6.21. Фiнансова оренда. Будь-яка виплата за оренду розглядається з цiєю метою як частина мiнiмальних орендних платежiв i вiдтак включається у собiвартiсть активу, але виключається iз зобов'язання. Якщо частка нерухомостi, утримувана на умовах оренди, класифiкується як iнвестицiйна нерухомiсть, тодi статтею, яка вiдображається в облiку за справедливою вартiстю, є саме ця частка, а не нерухомiсть, що лежить у її основi. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Товариство має договори фiнансової оренди,але суттєво на балансовi показники не впливають. 6.22. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть. 31грудня 2015 31грудня 2016 Торговельна кредиторська заборгованiсть 36 718 19 903 Розрахунки з бюджетом 598 9 800 Одержанi аванси 301 264 108 313 Заробiтна плата та соцiальнi внески 904 479 Iншi 214 951 295 806 Всього кредиторська заборгованiсть 554 435 434 301 6.23. Пенсiї та пенсiйнi плани. Товариство не має недержавної пенсiйної програми з визначеними внесками. 7. Розкриття iншої iнформацiї. 7.1. Оподаткування. Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. 7.2. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв. Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 7.3. Розкриття iнформацiї, що до фiнансової звiтностi в умовах iнфляцiї. Згiдно з МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» управлiнським персоналом Товариства при пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., було проведено аналiз показникiв, що характеризують економiчне середовище, яке може бути визнане гiперiнфляцiйним. Керiвництво Компанiї, вважаючи що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансової звiтностi є питанням судження та враховуючи що рiвень iнфляцiї у 2016 роцi не значний, крiм того проаналiзувавши деякi iншi критерiї, а саме зниження облiкової ставки, зниження вiдсоткових ставок за депозитами прийняло рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2016 року. 7.4. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони здiйснюється вiдповiдно до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони». Станом на 31.12.2016 року пов’язаними особами Компанiї є: ПАТ «ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» ПАТ «Завод «Артеммаш» ПрАТ «АТП «Артем-Авiа» ПрАТ «ВКФ «АС» ПрАТ «Завод «Универсал-А» ПрАТ «ДОЗ «Явiр» ПрАТ «ВЛКЗ» ПрАТ «Завод «Артемполiзварювання» ПАТ «Артем-Контакт» ПрАТ «Завод «Русава» ПрАТ «НТВЦ «Спектр-Т» ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв» ПрАТ «Артемполiмер» ПАТ «Iнструментальний завод» 7.5. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками. Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення. 7.6. Кредитний ризик. Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: • лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; • лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); • лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою; • лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. У звiтному перiодi у Товариства не було фiнансових активiв прострочених, або що знецiнилися, а також не було застав та 7.7. Ринковий ризик. Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 7.8. Ризик лiквiдностi. Товариство не має ризикiв лiквiдностi. 7.9. Управлiння капiталом. Компанiя здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: • зберегти спроможнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiї та виплати iншим зацiкавленим сторонам; • забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Компанiї, що вiдповiдають рiвню ризику. Керiвництво Компанiї здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Компанiї здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Власний капiтал Компанiї складається з: - статутний капiтал –62 563 тис. грн.; - Нерозподiлений прибуток – 434 636 тис. грн.; 7.10. Подiї пiсля балансу. Пiсля звiтної дати (31 грудня 2016 року) не вiдбулося жодних подiй, якi справили б iстотний вплив на показники фiнансової звiтностi Компанiї та вимагають розкриття iнформацiї в примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. Т. в. о. Президента Компанiї – голови правлiння ___________________ А.М. Карпенко Головний бухгалтер ___________________ Л.В.Азовська

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н