Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Т.в.о. Президента Компанiї - Голови Правлiння       Карпенко А.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
14307699
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 483-21-24 (044) 483-16-15
6. Електронна поштова адреса
averkina@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.artem.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. ДАХК «АРТЕМ» зареєстрована 27.12.1991, про що здiйснено запис в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань за №10741200000005083 вiд 08.04.2005. 2. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не приймала участi у створеннi iнших юридичних осiб. 3. В ДАХК «АРТЕМ» вiдсутня посада корпоративного секретаря. 4. ДАХК «АРТЕМ» не користується послугами рейтингового агентства. 5. Iнформацiя про фiзичних осiб засновникiв вiдсутня, так як єдиним засновником ДАХК «АРТЕМ» є держава в особi ДК «УКРОБОРОНПРОМ». 6. В iнформацiї про посадових осiб ДАХК «АРТЕМ» вiдсутнi паспортнi данi посадових осiб в зв’язку з ненаданням на це їх (посадових осiб) згоди. Також, в iнформацiї про посадових осiб деякi поля формату «Рiк народження» та «Стаж роботи (рокiв)» заповненi «1900» та «0» вiдповiдно задля усунення помилки пустого поля. 7. Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями ДАХК «АРТЕМ» вiдсутня, так як єдиним засновником ДАХК «АРТЕМ» є держава в особi ДК «УКРОБОРОНПРОМ». 8. Iнформацiя про осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй ДАХК «АРТЕМ» вiдсутня, так як єдиним засновником ДАХК «АРТЕМ» є держава в особi ДК «УКРОБОРОНПРОМ». 9. Iнформацiя про загальнi збори вiдсутня, так як єдиним засновником ДАХК «АРТЕМ» є держава в особi ДК «УКРОБОРОНПРОМ». 10. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» випуск акцiй не здiйснювала. 11. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск акцiй, облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 12. Iнформацiя про викуп акцiй вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» випуск акцiй не здiйснювала. 13. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» не зареєстроване як акцiонерне товариство. 14. Iнформацiя про зобов’язання ДАХК «АРТЕМ» за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не надається в зв’язку з вiдсутнiстю таких зобов’язань. 15. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 16. Протягом звiтного перiоду ДК «УКРОБОРОНПРОМ», як вищий орган управлiння, та/або Наглядова рада ДАХК «АРТЕМ» не приймали рiшень щодо: - попереднього надання та/або надання згоди на вчинення значних правочинiв; - надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 17. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск боргових та iпотечних цiнних паперiв. 18. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не надаються в зв’язку з їх вiдсутнiстю. 19. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається, так як ДАХК «АРТЕМ» не зареєстроване як акцiонерне товариство. 20. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) нерухомостi, в зв’язку з чим звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається. 21. В iнформацiї щодо аудиторського висновку поле формату «Розмiр винагороди за проведення рiчного аудиту, грн.» заповнено «0» в зв’язку з ненаданням згоди керiвництва ДАХК «АРТЕМ» на розкриття такої iнформацiї. 22. Деякi поля формату «дата» заповненi «01.01.1900» задля усунення помилки пустого поля.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №012007
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
62563349.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2061
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.40 Виробництво зброї та боєприпасiв
28.99 Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у.
30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання
10. Органи управління підприємства
ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" (вищий орган управлiння), Наглядова рада, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26005012819946
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26005012819946

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медична практика АГ №570857 24.03.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АГ №570857 вiд 24.03.2011 є безстроковою.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом АГ №588932 13.04.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АГ №588932 вiд 13.04.2011 є безстроковою.
 
Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприписiв до неї АЕ №295666 31.03.2015 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України 01.01.1900
Опис Лiцензiя АЕ №295666 вiд 31.03.2015 є безстроковю.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АЕ №273089 19.09.2013 Державна служба України з контролю за наркотиками 13.06.2018
Опис Пiсля закiнчення дiї лiцензiї АЕ №273089 вiд 19.09.2013 ДАХК "АРТЕМ" має намiр продовжити термiн її дiї або отримати нову лiцензiю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035Україна м.Київ вул.Сурiкова, 3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гурак Денис Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДК «УКРОБОРОНПРОМ», директор департаменту управлiння активами
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2017 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень Голови Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – заступник генерального директора iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Артем Ростиславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДК«УКРСПЕЦПРОЕКТ», начальник вiддiлу мiжнародної судової роботи
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2017 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – директор юридичного департаменту ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаман Андрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДК «УКРОБОРОНПРОМ», заступник начальника управлiння юридичного супроводження майнових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2017 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – начальник управлiння реструктуризацiї та корпоративних вiдносин департаменту управлiння активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбатюк Руслан Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДПА України, заступник директора юридичного департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2017 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – заступник директора департаменту – начальник управлiння правового забезпечення юридичного департаменту ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулик Свiтлана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДК «УКРОБОРОНПРОМ», начальник вiддiлу корпоративних вiдносин
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2017 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу корпоративних вiдносин ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уланiвський Сергiй Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «Кредобанк», провiдний спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2017 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – заступник директора департаменту управлiння активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiнькас Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДК «УКРОБОРОНПРОМ», перший заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2014 до переобрання
9) Опис
Посадова особа представляє iнтереси єдиного акцiонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особi ДК «УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Наглядової ради. Посадовiй особi винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – д/н.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Т.в.о. Президента Компанiї - Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Антон Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», заступник директора департаменту зi спецiальної та авiацiйної технiки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.09.2016 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, почесний Президент ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смаль Станiслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», Президент Компанiї - Голова Правлiння об’єднання
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, вiце-президент з питань технiчної полiтики ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiтюк Вiталiй Антонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «Завод «АРТЕММАШ», Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, вiце-президент з питань економiки ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», вiце-президент з питань економiки фiнансiв та управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, вiце-президент з фiнансових питань ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ржавiкiна Iрина Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», перший вiце-президент з фiнансових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, головний конструктор ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Адаменко Богдан Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», головний конструктор - начальник СГК-КТЦ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, директор департаменту з питань органiзацiї працi, ЗП та АСКВ ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпишев Геннадiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», директор з питань органiзацiї працi, заробiтної плати та автоматизованих систем управлiння виробництвом компанiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, вiце-президент з питань виробництва та МТЗ ДАХК "АРТЕМ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучинський Руслан Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», заступник вiце-президента з питань виробництва – начальник управлiння виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переорання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кунцевський Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», директор департаменту з питань корпоративного управлiння та юридичного забезпечення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, директор з питань соцiальної полiтики ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренюк Анатолiй Юхимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1944
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», помiчник Президента Компанiї – Голови Правлiння з соцiальних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, начальник департаменту ЗЕД, маркетингу та збуту ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiмiн Володимир Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», заступник директора з маркетингу та технiчного розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, директор з питань якостi продукцiї ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гопiєнко Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державна служба експортного контролю України, начальник вiддiлу державної експертизи передач товарiв подвiйного використання
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, директор департаменту з безпеки ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федiрко Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП «НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС «IМПУЛЬС», радник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, комерцiйний директор ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войчак Дмитро Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», директор департаменту з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння, головний бухгалтер ДАХК «АРТЕМ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Азовська Лариса Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «АРТЕМ», заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не займає посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крячко Олексiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ФДМ України, начальник вiддiлу розпорядження державним майном
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2014 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хромець Свiтлана Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА», фiнансовий директор ТОВ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2017 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї (надалi – Договiр). Посадова особа отримує винагороду згiдно умов Договору; згода на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – заступник генерального директора з фiнансово-економiчних питань ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1900
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Держфiнiнспекцiя в м.Києвi, начальник вiддiлу iнспектування у сферi оборони, правоохоронних органiв та iнших органiв державного управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2012 до переобрання
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв – згiдно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивiльно-правового договору на надання послуг iз виконання повноважень члена Ревiзiйної комiсiї. Посадовiй особi винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за основним мiсцем роботи – д/н.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ д/н м.Київ м.Київ вул.Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Послуги акредитованого центру сертифiкацiї ключiв. ПАТ “НДУ” здiйснює дiяльнiсть Центрального депозитарiю на фондовому ринку без отримання лiцензiї на пiдставi частини 2 статi 9 Закону України «Про депозитарну систему України» з моменту отриманого вiдповiдно до вимог НКЦПФР статусу Центрального депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032112
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Антоновича, 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286514
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 247-80-79
Факс (044) 247-80-82
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01023 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Госпiтальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 363-01-33
Факс (044) 247-85-68
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПК-АУДИТ ЛТД"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30674018
Місцезнаходження 04116 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Шолуденка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2228
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 230-47-32
Факс (044) 230-47-33
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторськi послуги

XI. Опис бізнесу

ДАХК "АРТЕМ" є правонаступником усiх прав i обов’язкiв державного пiдприємства "Київське виробниче об’єднання iменi Артема". ДАХК "АРТЕМ" (надалi - Компанiя) заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996 №1181. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не вiдбувалось.
 
Компанiя створена шляхом об'єднання у її статутуному капiталi майна державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" i контрольних пакетiв акцiй наступних пiдприємств: 1. ПрАТ "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 2. ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10) 3. ПрАТ "Артемполiмер"(04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 4. ПрАТ "Науково-технiчний випробувальний центр "Спектр-Т" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 5. ПрАТ "Завод "Артеммаш" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 6. ПрАТ "Завод "Артемзварювання" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 7. ПрАТ "Iнструментальний завод"(04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 8. ПрАТ "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 9. ПрАТ "Завод "Артемполiзварювання" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 10. ПрАТ "Артем - контакт" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 11. ПрАТ "Завод "Унiверсал-А" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 12. ПрАТ "Завод "Русава" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 13. ПрАТ "Виробничо-комерцiйна фiрма "АС" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 14. ПрАТ "Деревообробний завод "Явiр" (04050 м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). 15. ПрАТ "Вишнiвський ливарно-ковальський завод" (08132, Київська обл., м.Вишневе, вул.Ломоносова, 1). Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi ДАХК "АРТЕМ" змiн не вiдбувалось.
 
Cереднньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 2 061 особа, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 35 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 297 осiб. Фонд оплати працi 273 911,6 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився на 91 305,4 тис.грн. порiвняно з попереднiм роком.
 
Компанiя не належить до будь-яких об'єднань пiдпримств.
 
Компанiя не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримує фiнансового доходу вiд такої дiяльностi.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Компанiї з боку третiх осiб не надходили.
 
Компанiя веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми "1С: Управлiння виробничим пiдприємством для України". Облiкова полiтика Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом Компанiї вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ, а також МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», який застосовується Компанiєю ранiше дати набрання чинностi. Компанiя обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або недозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Компанiя не вносила змiни до облiкової полiтики протягом 2017 року. Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: - фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; - фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: - фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток). Витрати на здiйснення операцiй, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi звiту про сукупнi доходи. Справедлива вартiсть означає суму, на яку може бути обмiняний актив або виконане зобов'язання за угодою мiж добре поiнформованими, зацiкавленими i незалежними сторонами. Справедлива вартiсть є поточною цiною покупця для фiнансових активiв та поточною цiною продавця для фiнансових зобов'язань, якi котируються на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальнi цiни регулярно повiдомляються фондовою бiржею чи iншою установою, i якщо такi цинi вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi угоди мiж незалежними сторонами. До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, Компанiя вiдносить iнвестицiї в акцiї, iншi цiннi папери та корпоративнi права. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визначається > прибутку чи збитку. Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 тис. грн. Компанiя оцiнює основнi засоби за собiвартiстю придбання. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, при списаннi основних засобiв переноситься до нерозподiленого прибутку. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисного використання ( експлуатацiї) для кожного об’єкту: - будiвлi - 20 рокiв; - споруди - 15 рокiв; - передавальнi пристрої -10 рокiв; - машини та обладнання –2-5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти , прилади , iнвентар, меблi -4 роки; - iншi основнi засоби –4 -12 рокiв. Капiтальнi вкладення в основнi засоби амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання з наступного мiсяця пiсля введення в експлуатацiю. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
 
Основною продукцiєю, що виробляє Компанiя, є: - авiацiйнi керованi ракети; - протитанковi керованi ракети; - комплекси автоматичної перевiрки i пiдготовки до використання усiх видiв авiацiйних керованих засобiв ураження; - агрегати, прилади та обладнання для усiх типiв авiацiйних лiтальних апаратiв; - iнвалiдна технiка. Основними ринками збуту Компанiї є пiдприємства України, ближнього та дальнього зарубiжжя.
 
За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось. Залучення значних iнвестицiй, пов’заних з господарською дiяльнiстю Компанiї, не планується.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або Правлiння, афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду Компанiя не укладала.
 
Станом на 31.12.2016 первiсна вартiсть основних засобiв становить 460 835 тис.грн., сума накопиченого зносу - 182 137 тис.грн, залишкова вартiсть становить 278 698 тис.грн. Станом на 31.12.2017 первiсна вартiсть основних засобiв становить 591 082 тис.грн., сума накопиченого зносу - 196 690 тис.грн, залишкова вартiсть становить 394 392 тис.грн.
 
У вiтчизняної економiки залишаються ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть стабiльної нормативної бази, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть та схильнiсть до iнфляцiї нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхiднi для створення стабiльної банкiвської, правової та регуляторної систем, що iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього, операцiям в Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Компанiя може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Компанiя не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Компанiя переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
 
В звiтному перiодi Компанiя сплатила фiнансовi санкцiї в розмiрi 36 173,21 грн. (за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у звя'зку з тимчасовою втратою працездатностi) та 4 250,0 грн. (сплата грошових зобов'язань за користування радiочастотним ресурсом).
 
За оцiнкою фахiвцiв Компанiя не має ризикiв лiквiдностi.
 
.
 
Згiдно укладених договорiв (контрактiв).
 
Протягом звiтного перiоду Компанiя не здiйснювала дослiджень та розробок.
 
Судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги на суму в розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Компанiї, вiдсутнi.
 
Впродовж звiтного перiоду Компанiя працювала стабiльно, забезпечивши виконання планових показникiв фiнансово-господарської дiяльностi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 252109 367740 15 14 252124 367754
будівлі та споруди 34001 34256 14 13 34015 34269
машини та обладнання 26264 139408 1 1 26265 139409
транспортні засоби 664 525 0 0 664 525
земельні ділянки 189643 189643 0 0 189643 189643
інші 1537 3908 0 0 1537 3908
2. Невиробничого призначення: 26574 26638 0 0 26574 26638
будівлі та споруди 24004 23565 0 0 24004 23565
машини та обладнання 839 943 0 0 839 943
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 1731 2130 0 0 1731 2130
Усього 278683 394378 15 14 278698 394392
Опис Основнi засоби всiх груп та iншi необоротнi активи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисного використання (експлуатацiї) для кожного об’єкту: - будiвлi - 20 рокiв; - споруди - 15 рокiв; - передавальнi пристрої -10 рокiв; - машини та обладнання - 2-5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти , прилади , iнвентар, меблi - 4 роки; - iншi основнi засоби - 4-12 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 становить 460 835 тис.грн., сума зносу – 182 137 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 становить 591 082 тис.грн., сума зносу – 196 690 тис. грн. Ступiнь використання (зносу) становить 33,3%. Обмежень на використання майна немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 355501 X X
у тому числі:  
Кредити банку 19.09.2014 91321 13.5 17.11.2016
Кредити банку 14.04.2014 66957 14 17.11.2016
Кредити банку 20.01.2014 186740 12 01.11.2017
Кредити банку 19.08.2013 10483 21 01.11.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 416 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1088992 X X
Усього зобов'язань X 1444909 X X
Опис: Станом на 31.12.2017 ДАХК «АРТЕМ» зобов'язаннь за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПК-АУДИТ ЛТД"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30674018
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04116, м.Київ, вул.Шолуденка, 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2228 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за результатами аудиту фiнансової звiтностi Державної акцiонерної холдингової компанiї «АРТЕМ» за 2017 рiк Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Державному концерну «УКРОБОРОНПРОМ» Керiвництву Державної акцiонерної холдингової компанiї «АРТЕМ» Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi Державної акцiонерної холдингової компанiї «АРТЕМ» (надалi – Компанiя), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал та Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», нашого звiту фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основа для думки iз застереженням 1. В порушення вимог МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» Компанiя не складала консолiдовану фiнансову звiтнiсть зi своїми дочiрнiми пiдприємствами. Велика кiлькiсть елементiв консолiдацiї фiнансової звiтностi не дозволяє нам оцiнити вплив цього питання на всi елементи такої звiтностi. Однак, виходячи з того, що сукупна вартiсть активiв дочiрнiх компанiй становить суму 113 654 тис. грн., а оцiнена сума їх доходу – 25 085 тис. грн., такий вплив може бути суттєвим. 2. В складi Капiтальних iнвестицiй (ряд. 1005 Балансу) в сумi 23 255 тис. грн. облiковуються капiтальнi iнвестицiї в об’єкти основних засобiв, будiвництво за якими зупинене. Завершення будiвництва або отримання майбутнiх грошових потокiв вiд їх використання є сумнiвним. Компанiя не здiйснювала тестування на знецiнення основних засобiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв». Така процедура зумовила б суттєве зменшення оцiнки її капiтальних iнвестицiй у фiнансовiй звiтностi. 3. Компанiя не визначала суму вiдстрочених податкових активiв i податкових зобов’язань, що не вiдповiдає вимогам МСФЗ 12 «Податки на прибуток». За нашою оцiнкою сума вiдстрочених податкових активiв станом на 31.12.2017 року могла скласти до 36 698 тис. грн. Визнання цих активiв вiдповiдно збiльшило б на суму власного капiталу Компанiї, а також могло мати вплив на фiнансовi результати її дiяльностi. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (видання 2015 року), що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.05.2017 №344. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх, як основа для нашої думки. Iншi питання Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за подання регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв. Ця iнформацiя вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826, крiм рiчної фiнансової звiтностi та тексту аудиторського висновку (звiту) мiстить в собi: • основнi вiдомостi про емiтента; • iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; • вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб; • iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй; • iнформацiю про посадових осiб емiтента; • iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента; • iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв; • iнформацiю про дивiденди; • iнформацiю про осiб, послугами яких користується емiтент; • вiдомостi про цiннi папери емiтента; • опис бiзнесу; • iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; • iнформацiю про стан корпоративного управлiння. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на таку iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Нами не виявлено таких фактiв, якi потрiбно було б включити до Звiту. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; • отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Горбатенко Леонiд Дем’янович. Генеральний директор АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» Л. Д. Горбатенко (сертифiкат аудитора серiї А № 006001 вiд 26.12.2005р.) 25 квiтня 2018 р.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.40
Середня кількість працівників 2061
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Мельникова, 2/10, м.Київ, Шевченкiвський, 04050, Україна, (044) 483-21-24
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2118 2169 0
первісна вартість 1001 3198 3513 0
накопичена амортизація 1002 1080 1344 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 34301 29048 0
Основні засоби: 1010 278698 394392 0
первісна вартість 1011 460835 591082 0
знос 1012 182137 196690 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

27320

27320

0
інші фінансові інвестиції 1035 1025 1025 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1366 1131 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 344828 455085 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 543472 921994 0
Виробничі запаси 1101 408624 653496 0
Незавершене виробництво 1102 122988 247156 0
Готова продукція 1103 11644 10222 0
Товари 1104 216 11120 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 69151 34121 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

186504

135528

0
з бюджетом 1135 29661 35078 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 23763 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 25731 12618 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 369612 343302 0
Готівка 1166 2 0 0
Рахунки в банках 1167 271075 343302 0
Витрати майбутніх періодів 1170 7575 99 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5941 2449 0
Усього за розділом II 1195 1237647 1485189 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1582475 1940274 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 62563 62563 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1232 1225 0
Додатковий капітал 1410 185 181 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 320 320 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 434636 431076 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 498936 495365 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 21 21 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 139927 256243 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 139948 256264 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 325699 355501 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 19903 61518 0
за розрахунками з бюджетом 1620 9800 416 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 8847 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 479 371 0
за одержаними авансами 1635 108313 170798 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 183612 140646 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 111018 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 295785 348377 0
Усього за розділом IІІ 1695 943591 1188645 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1582475 1940274 0

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 472862 1406049
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 250375 ) ( 985317 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

222487

420732
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 74059 156247
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 77867 ) ( 55663 )
Витрати на збут 2150 ( 30359 ) ( 350525 )
Інші операційні витрати 2180 ( 212895 ) ( 113842 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

56949
 збиток 2195 ( 24575 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 3594 7680
Інші доходи 2240 102295 97929
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 43379 ) ( 56682 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 409 ) ( 30 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

37526

105846
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11052 -45765
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

26474

60081
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 26474 60081

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 168631 393549
Витрати на оплату праці 2505 284813 193418
Відрахування на соціальні заходи 2510 57912 40514
Амортизація 2515 15691 12376
Інші операційні витрати 2520 155739 542114
Разом 2550 682786 1181971

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

383122

390999
Повернення податків і зборів 3005 55122 45285
у тому числі податку на додану вартість 3006 55122 45285
Цільового фінансування 3010 304174 125000
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 200308 696529
Надходження від повернення авансів 3020 2799 47241
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2447 2230
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 76 168
Надходження від операційної оренди 3040 18480 15464
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 27369 25466
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 91445 )

( 258472 )
Праці 3105 ( 223683 ) ( 150571 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 56922 ) ( 38804 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 108991 ) ( 48572 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 44170 ) ( 2081 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 64821 ) ( 46491 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 441988 ) ( 411908 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1875 ) ( 122 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 45789 ) ( 37400 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 23204 402533
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 16858 ) ( 132430 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -16858 -132430
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 3594 7680
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 31201
Сплату дивідендів 3355 ( 30041 ) ( 959 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 7897 ) ( 9349 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 31 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -34375 -33829
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -28029 236274
Залишок коштів на початок року 3405 369612 118191
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1719 15147
Залишок коштів на кінець року 3415 343302 369612

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 62563 1232 185 320 434636 0 0 498936
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 62563 1232 185 320 434636 0 0 498936
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 26474 0 0 26474
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -30041 0 0 -30041
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -7 -4 0 7 0 0 -4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -7 -4 0 -3560 0 0 -3571
Залишок на кінець року 4300 62563 1225 181 320 431076 0 0 495365

Примітки д/н
Керівник Карпенко А.М.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2017 РIК ДЕРЖАВНОЇ АКЦIОНЕРНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНIЇ «АРТЕМ» Iнформацiя про Державну акцiонерну холдингову компанiю «Артем» № з/п Вiдомостi Данi 1. Повне найменування Державна акцiонерна холдингова компанiй «Артем» 2. Код за ЄДРПОУ 14307699 3. Мiсцезнаходження Україна, 04050 мiсто Київ, вулиця Мельникова, будинок 2/10 4. Державна реєстрацiя Компанiя зареєстрована 27.12.1991р. Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, реєстрацiйний №1 074 120 0000 005083 5. Основний вид дiяльностi (за КВЕД) 25.40 - виробництво зброї та боєприпасiв 6. Iндивiдуальний податковий номер Компанiя є платником ПДВ, iндивiдуальний податковий номер платника ПДВ 143076926143 7. Лiцензiї Лiцензiя серiя А №295666 вiд 31.03.2015р., що видана Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України на здiйснення ДАХК «Артем» виду господарської дiяльностi «Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї», строк дiї лiцензiї - необмежений 8. Середи облiкова кiлькiсть працiвникiв 2061 9. Акцiонери Компанiї Єдиним акцiонером та власником 100% акцiй Компанiї є держава в особi ДК «Укроборонпром», якiй згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2012р. №716 «Деякi питання управлiння ДК «Укроборонпром» здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави. Функцiї Вищого органу Компанiї виконуються ДК «Укроборонпром» одноосiбно, шляхом прийняття вiдповiдних рiшень (наказiв та/або розпоряджень) 1. ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДХОДИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою рiчної фiнансової звiтностi Компанiї с Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. МСФЗ, ЯКI ПРИЙНЯТI, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», який набуває чинностi 01.01.2018 року. Зважаючи на те, що застосування вищезазначених МСФЗ ранiше дати набрання чинностi є добровiльним та дозволено за рiшенням суб’єкта господарювання, керiвництвом Компанiї прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» за перiод, що закiнчується 31.12.2017 року, оскiльки МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов’язань, тому положення цього стандарту не суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї. За рiшенням керiвництва Компанiї МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями», який набуває чинностi 01.01.2018 року за перiод, що закiнчується 31.12.2017 року, достроково не застосовується. ВАЛЮТА ПОДАННЯ ЗВIТНОСТI ГА ФУНКЦIОНАЛЬНА ВАЛЮТА, СТУПIНЬ ОКРУГЛЕННЯ Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. РIШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть затверджена до оприлюднення керiвництвомКомпанiї27 лютого 2018 року. ЗВIТНИЙ ПЕРIОД ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017року. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИК Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi справедливої вартостi, та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi, визначенi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Застосування iсторичної собiвартостi використовується для оцiнки основних засобiв. Основа формування облiкових полiтик Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облiкова полiтика Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом Компанiї вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ, а також МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», який застосовується Компанiєю ранiше дати набрання чинностi. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках Компанiя обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або недозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Пiдприємством не вносились змiни до облiкової полiтики протягом 2017 року. Форма та назви фiнансових звiтiв Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». ОБЛIКОВI ПОЛIТИКИ ЩОДО ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: • фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; • фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: • фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток). Витрати на здiйснення операцiй, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi звiту про сукупнi доходи. Справедлива вартiсть означає суму, на яку може бути обмiняний актив або виконане зобов'язання за угодою мiж добре поiнформованими, зацiкавленими i незалежними сторонами. Справедлива вартiсть є поточною цiною покупця дляфiнансових активiв та поточною цiною продавця для фiнансових зобов'язань, якi котируються на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальнi цiни регулярно повiдомляються фондовою бiржею чи iншою установою, i якщо такi цинi вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi угоди мiж незалежними сторонами. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, коштiв на поточних рахунках у банках, з безготiвкових коштiв, розмiщених на депозитному рахунку на строк до трьох мiсяцiв, а також грошових коштiв в дорозi. Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Пiдприємство стає стороною контрактних вiдносин щодо цього iнструменту. Дебiторська заборгованiсть залежно вiд строку їх погашення на кожну балансову дату подiляється на: • поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, чи строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у Компанiїє намiри погасити її протягом i 2 мiсяцiв); • довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати). Первiсна та подальша оцiнка поточної дебiторської заборгованостiздiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобтосумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв i: застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Компанiя розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнуєтьсяза рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю. До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, Компанiя вiдносить iнвестицiї в акцiї, iншi цiннi папери та корпоративнi права. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визначається > прибутку чи збитку. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Кредиторська заборгованiсть Зобов’язання - заборгованiсть Компанiї, що виникла в результатi минулих подiй, погашення якої призведе до зменшення ресурсiв Компанiї, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Кредиторська заборгованiсть залежно вiд строку її погашення на кожну балансову дату подiляють на: • поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, або строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у Компанiї є намiри погасити її протягом 12 мiсяцiв); • довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати). Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань. Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрне оцiнити суму зобов'язання. Пенсiйнi зобов'язання Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Компанiя не має додаткових недержаних пенсiйних програм з визначеними внесками, яка передбачає внески вiд роботодавця. Виплати працiвникам Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. ОСНОВНI ЗАСОБИ Визнання та оцiнка основних засобiв Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 тис. грн. Компанiя оцiнює основнi засоби за собiвартiстю придбання. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, при списаннi основних засобiв переноситься до нерозподiленого прибутку. Подальшi витрати Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати включаються до складу операцiйних витрат Компанiї. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. Амортизацiя основних засобiв Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисного використання ( експлуатацiї) для кожного об’єкту: - будiвлi - 20 рокiв; - споруди- 15 рокiв; - передавальнi пристрої -10 рокiв; - машини та обладнання –2-5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти , прилади , iнвентар, меблi -4 роки; - iншi основнi засоби –4 -12 рокiв. Капiтальнi вкладення в основнi засоби амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання з наступного мiсяця пiсля введення в експлуатацiю. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Зменшення корисностi основних засобiв Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ Визнання iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйна нерухомiсть визначається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримається з метою отримання орендної оплати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Компанiї або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частими об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Пiдприємство обрало для оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть. НЕПОТОЧНI АКТИВИ, УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу Пiдприємство класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результатi тривалого використання. Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшим з двох значень - балансової вартостi i справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Критерiй класифiкацiї об'єкта у якостi утримуваного для продажу вважається дотриманим лише в тому випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив, або група вибуття можуть бути неї.шлопроданi в своєму поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий на.\л вчинити продаж необоротних активiв, у вiдношеннi яких повинна очiкуватись вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної операцiї продажу протяте м одного року з дати класифiкацiї. Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не пiдлягають амортизацiї. Прибутокабо збиток, що виник в результатi продажу активу, визначається як рiзниця мiж виручкою вiд продажу та балансовою вартiстю активу, i вiдображається в звiтi про фiнансовi результати. ОРЕНДА Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду при передачi в оренду визнаються як доходи, а при взяттi в оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi вiд оренди, визнаються як витрати. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiї за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зростання майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi збiльшенням активу або зi зменшенням зобов’язання, i його можна достовiрно оцiнити. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань. Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Справедлива вартiсть - це сума за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: а). Компанiя передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи: б). за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; суму доходу можна достовiрно оцiнити; в). ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; г). витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд датинадходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностiоперацiї з надання послуг на дату балансу. Дохiд визнається за принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню на дату балансу. Вiдповiдно до Концептуальної основи фiнансової звiтностi витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язання, якi можна достовiрно оцiнити. Вiдповiдно до Концептуальної основи фiнансової звiтностi витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань, якi можна достовiрно вимiряти. Витрати визнаються на основi безпосереднього зв’язку мiж понесеними витратами та заробленим доходом вiд конкретних статей (господарських операцiй). Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв. Для прийняття ефективних управлiнських рiшень Компанiя веде облiк витрат за їх функцiональним призначенням та видiляє за економiчними елементами. За економiчними елементами витрати подiляються на матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi витрати. ВИТРАТИ ЗА ПОЗИКАМИ Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Компанiякапiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. ОПЕРАЦIЇ З IНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України вiдповiдно до вимог МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв». УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА АКТИВИ Компанiяне визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Компанiя. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Комапнiяне визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiї здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Компанiї iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. СУДЖЕННЯ ЩОДО ОПЕРАЦIЙ, ПОДIЙ АБО УМОВ ЗА ВIДСУТНОСТI КОНКРЕТНИХ МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Компанiї застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: • подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Компанiї; • вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; • є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; • є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: а). вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; б). визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Операцiї, що не регламентованi МСФЗ вiдсутнi. СУДЖЕННЯ ЩОДО СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI АКТИВIВ КОМПАНIЇ Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв Протягом звiтного 2017 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась. Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв,показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй та б) вплив змiн з оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 'витрати) може бути значним. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати вплив на передбачувану справедливу вартiсть. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Якби керiвництво Компанiї використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може маги значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. При наявностi об'єктивних свiдчень того, що первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй не може бути вiдшкодованою, iнвестицiя вважається знецiненою. Кошти в банках, в яких розпочато процедуру лiквiдацiї, перекласифiковуються до складу дебiторської заборгованостi та визнається знецiнення, шляхом формування резерву сумнiвних боргiв. Ознаками зменшення корисносте також є наявнiсть негативної фiнансової, а також не фiнансової iнформацiї про дiяльнiсть емiтента, яка б свiдчила про необґрунтованiсть попереднiх очiкувань стосовно компенсацiйної вартостi придбаного активу.

Продовження тексту приміток

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв • тримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансовогоiнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 2. ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ В статтi балансу «Нематерiальнi активи» наведено такi нематерiальнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, з урахуванням умов: ? iснування ймовiрностi одержання майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних з їх використанням; ? можливостi достовiрного визначення собiвартостi активу. Вiдповiдно до вимог облiкової полiтики пiдприємства нематерiальнi активи групуються за наступними групами, зокрема: ? права користування природними ресурсами; ? права користування майном; ? права на комерцiйнi позначення; ? права на об’єкти промислової власностi; ? авторське право та сумiжнi з ним права; ? iншi нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображенi в звiтностi за iсторичною вартiстю, визначеною на дату переходу на МСФЗ та за собiвартiстю тi, що отриманi пiсля такого переходу. Лiцензiї вiдображаються з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя розраховується з використанням прямолiнiйного методу розподiлу собiвартостi лiцензiй протягом оцiночних строкiв їх використання якi встановлюються при визнаннi цього об’єкту активом. Програмне забезпечення комп’ютерiв вiдображено в звiтностi за iсторичною вартiстю, визначеною на дату переходу на МСФЗ та за вартiстю, визначеною на пiдставi витрат, понесених на придбання програмного забезпечення пiсля такого переходу. Програмне забезпечення комп’ютерiв вiдображається з урахуванням накопиченої амортизацiї та визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi. Програмне забезпечення амортизується виходячи з оцiночних строкiв корисного використання в перiодi вiд 2 до 10 рокiв за прямолiнiйним методом. Станом на 31 грудня за статтєю балансу «Нематерiальнi активи» вiдображено: Таблиця 1. 2017 тис. грн. 2016 тис. грн. Нематерiальнi активи, в т.ч.: 2 169 2 118 Права на комерцiйнi позначення 19 24 Iншi нематерiальнi активи 2 150 2 094 Узгодження балансової вартостi нематерiальних активiв наведено нижче: ? Таблиця 2. 2017 р. Права на комерцiйнi позначення Авторське право та сумiжнi з ним права Iншi нематерiальнi активи Разом Первiсна вартiсть на 01.01.2017 р., тис. грн. 26 6 3 166 3 198 Надiйшло, тис. грн. - - 315 315 Вибуло, тис. грн. - - - - Первiсна вартiсть на 31.12.2017 р., тис. грн. 26 6 3 481 3 513 Знос на 01.01.2017 р., тис. грн. (2) (6) (1 072) (1 080) Вибуло - - - - Амортизацiя за 2017 рiк, тис. грн. (5) - (259) (264) Знос на 31.12.2017 р. тис. грн. (7) (6) (1331) (1344) Балансова вартiсть на 01.01.2017 р., тис. грн. 24 - 2 094 2 118 Балансова вартiсть на 31.12.2017 р., тис. грн. 19 - 2 150 2 169 Таблиця 3. 2016 р. Права на комерцiйнi позначення Авторське право та сумiжнi з ним права Iншi нематерiальнi активи Разом Первiсна вартiсть на 01.01.2016 р., тис. грн. 14 1 549 1 247 2 810 Надiйшло, тис. грн. 12 - 376 388 Вибуло, тис. грн. - - - - Первiсна вартiсть на 31.12.2016 р., тис. грн. 26 6 3 166 3 198 Знос на 01.01.2016 р., тис. грн. (1) (130) (694) (825) Вибуло - - - - Амортизацiя за 2016 рiк, тис. грн. (1) - (254) (255) Знос на 31.12.2016 р. тис. грн. (2) (6) (1 072) (1 080) Балансова вартiсть на 01.01.2016 р., тис. грн. 13 1419 553 1 985 Балансова вартiсть на 31.12.2016 р., тис. грн. 24 - 2 094 2 118 Станом на 31.12.2017 року повнiстю замортизованi нематерiальнi активи в загальнiй сумi 709 тис. грн, групи «Iншi нематерiальнi активи». НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ За статтею Балансу «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» враховано вартiсть незавершених капiтальних робiт, що здiйснюються для власних потреб. Вартiсть незавершених капiтальних робiт складається з витрат на розробку проектних технiчної документацiї, виконання будiвельних робiт, а також витрат придбання та монтаж виробничого обладнання. Нижче наведено узгодження сум, наведених за статтею балансу «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї»: Таблиця 4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Балансова вартiсть на 01.01.2017 Надiйшло Передано на вiдповiднi категорiї основних засобiв чи нематерiальних активiв Списано на витрати Балансова вартiсть на 31.12.2017 за 2017,тис. грн. Капiтальне будiвництво 24 449 - (98) (296) 24 055 Капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби 9 628 129 282 (133 917) - 4993 Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - 315 (315) - - Разом 34 077 129 597 (134 330) (296) 29 048 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Балансова вартiсть на 01.01.2016 Надiйшло Передано на вiдповiднi категорiї основних засобiв чи нематерiальних активiв Списано на витрати Балансова вартiсть на 31.12.2016 за 2016,тис. грн. Капiтальне будiвництво 24518 - (69) - 24 449 Капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби 6 617 9 859 (6 848) - 9 628 Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - 388 (388) - - Разом 31 135 10 247 (7 305) 34 077 ОСНОВНI ЗАСОБИ За статтею Балансу «Основнi засоби» враховано необоротнi матерiальнi об’єкти, якi: ? утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг; ? використовуються, за очiкуванням, протягом термiну бiльше одного року; ? за своєю вартiстю перевищують 6 тис. грн. За прийнятою облiковою полiтикою основнi засоби розподiляються за наступними класами: ? земля; ? будiвлi та споруди; ? машини та обладнання; ? транспортнi засоби; ? iншi основнi засоби. Амортизацiя основних засобiв, розраховується з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiночного строку використання, виходячи з наступних оцiночних строкiв корисної експлуатацiї активу: Таблиця 5. № Назва пiдкласу Оцiночнi строки, рокiв 1. Земля Амортизацiя не нараховується 2. Будiвлi та споруди 15-20 3. Машини та обладнання 2-5 4. Транспортнi засоби 5 5. Iншi основнi засоби 4-12 Станом на 31 грудня в статтi балансу Основнi засоби вiдображено: Таблиця 6. Основнi засоби, у тому числi: 2017 тис. грн. 2016 тис. грн. Земельнi дiлянки 189 643 189 643 Будинки та споруди 57 834 58 018 Машини та обладнання 140 352 27 105 Транспортнi засоби 525 664 Прилади та iнвентар 5 774 3 174 Iншi основнi засоби 264 94 Разом 394 392 278 698 Узгодження балансової вартостi основних засобiв наведено нижче: Таблиця 7. 2017 тис. грн. Земельнi дiлянки Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Iншi основнi засоби МНМА Разом Первiсна вартiсть на 01.01.2017 189 643 134 802 99 629 8 751 18 200 105 9705 460835 Надiйшло - 3 893 121 128 25 3 687 185 2297 131215 Вибуло - (119) (329) (37) (25) - (458) (968) Первiсна вартiсть на 31.12.2017 189 643 138 576 220 428 8 739 21 862 290 11544 591082 Знос на 01.01.2017 - (76 784) (72 524) (8 087) (15 026) (11) (9705) (182 137) Вибуло за рiк (знос) - (28) (326) (37) (25) - (458) (874) Амортизацiя за 2017 рiк - (3 986) (7 878) (164) (1 087) (15) (2297) (15 427) Знос на 31.12.2017 - (80 742) (80 076) (8 214) (16 088) (26) (11 544) (196690) Балансова вартiсть на 01.01.2017 189 643 58 018 27 105 664 3 174 94 - 278 698 Балансова вартiсть на 31.12.2017 189 643 57 834 140 352 525 5 774 264 - 394 392 Таблиця 8. 2016 тис. грн. Земельнi дiлянки Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Iншi основнi засоби МНМА Разом Первiсна вартiсть на 01.01.2016 189 643 131 614 97 255 8 966 17 471 105 8827 453881 Надiйшло - 3 190 2 958 5 764 - 1168 8085 Вибуло - (2) (584) (220) (35) - (290) 1131 Первiсна вартiсть на 31.12.2016 189 643 134 802 99 629 8 751 18 200 105 9705 460835 Знос на 01.01.2016 - (73 040) (67 057) (8 033) (14 022) (2) (8827) 170981 Вибуло - (1) (430) (218) (26) - (290) (965) Амортизацiя за 2016 рiк - (3 745) (5 897) (272) (1 030) (9) (1168) (12121) Знос на 31.12.2016 - (76 784) (72 524) (8 087) (15 026) (11) (9705) (182137) Балансова вартiсть на 01.01.2016 189 643 58 574 30 198 933 3 449 103 - 282 900 Балансова вартiсть на 31.12.2016 189 643 58 018 27 105 664 3 174 94 - 278 698 Повнiстю замортизованi активи Станом на 31.12.2017 р. в складi основних засобiввраховано за первiсною вартiстю в сумi 30 918 тис. грн. основнi засоби, якi були повнiстю замортизованi, але продовжували перебувати в експлуатацiї. Станом на 31.12.2016 р. цей показник становить суму 22 149 тис. грн. Активи, що тимчасово не використовуються Станом на 31.12.2017 р. в складi основних засобiв облiковуються за балансовою вартiстю в сумi 18 тис. грн. основнi засоби, якi тимчасово не використовуються вiдповiдно до Закону України вiд 22.10.1993 № 3543-ХII «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» та Положення про вiйськово-транспортний обов’язок, затверджене Постановою КМУ № 1291 вiд 28.12.2000, i згiдно з рiшеннями Шевченкiвського РВК в м. Києвi та Шевченкiвської РДА в м. Києвi. Станом на 31.12.2016 р. цей показник становить суму 19 тис. грн. Активи, що придбанi за рахунок цiльового фiнансування Протягом 2017 рiк надiйшло основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування в сумi 112 272 тис. грн. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств В рядку Балансу Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi iнформацiя про володiння акцiями та корпоративними правами пiдприємств, в яких ДАХК «АРТЕМ» має значну участь, зокрема це компанiї, акцiї яких було винесено до статутного капiталу. Вказанi iнвестицiї квалiфiкованi як такi, що облiковуються за методом участi в капталi. Таблиця 9. № з. п. Назва Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. 1 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств. 27 320 27 320 В таблицi нижче представлена iнформацiя про iнвестицiї, якi було внесенi до статутного капiталу ДАХК «АРТЕМ» пiд час його формування. ? Таблиця 10. № з. п. Назва Код ЄДРПОУ Частка в капiталi, % Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. 1 ПрАТ «Завод «Артемзварювання» 22860631 51 2 203 2 203 2 ПрАТ «Завод «Артеммаш» 14316190 51 1 871 1 871 3 ПрАТ «АТП «Артем-Авiа» 22864221 51 316 316 4 ПрАТ «ВКФ «АС» 19026153 51 1 643 1 643 5 ПрАТ «Завод «Универсал-А» 21608415 51 2 808 2 808 6 ПрАТ «ДОЗ «Явiр» 19026166 51 1 283 1 283 7 ПрАТ «ВЛКЗ» 20591306 51 2 566 2 566 8 ПрАТ «Завод «Артемполiзварювання» 14315931 25,5 631 631 9 ПрАТ «Артем-Контакт» 22860482 51 5 429 5 429 10 ПрАТ «Завод «Русава» 20032864 51 1 595 1 595 11 ПрАТ «НТВЦ «Спектр-Т» 14310661 51 962 962 12 ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв» 14315799 51 292 292 13 ПрАТ «Артемполiмер» 14316238 50 % + 1 акцiя 87 87 14 ПрАТ «Iнструментальний завод» 14314794 51 3 691 3 691 15 ПрАТ «ПВФ «Макрос» 14310690 51 892 892 Разом 26 269 26 269 Iнформацiя про iншi фiнансовi iнвестицiї Компанiй в яких ДАХК «АРТЕМ» має суттєву участь Таблиця 11. № з. п. Назва Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. 1 ТОВ «Авiста» 150 150 2 ТОВ ТД «АРТЕМ» 510 510 3 ПАТ «Артембудсервiс» 223 223 4 ДП «Артеммедмаркет» 45 45 5 ПрАТ «Аура» 110 110 6 ТОВ «МАК 2» 6 6 7 Асоцiацiя «Ортомет» 3 3 8 ТОВ «Спецсервiс» 4 4 Разом 1 051 1 051 Iншi фiнансовi iнвестицiї У складi iнших фiнансових iнвестицiй вiдображено iнвестицiї в компанiї, в якi ДАХК «АРТЕМ» має незначний вiдсоток участi i якi вiдображенi за собiвартiстю № з. п. Назва Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. 1 Iншi фiнансовi iнвестицiї 1 025 1 025 ЗАПАСИ За статтею балансу «запаси» наведено активи, якi: ? утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; ? перебувають в процесi виробництва для такого продажу; або ? iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або наданнi послуг. Товарно-матерiальнi запаси включають сировину, готову продукцiю, незавершенi роботи i товари для перепродажу, якi оцiнюються за собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яке значення є меншим. При вiдпуску у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом iдентифiкацiйної собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає сировину, прямi трудовитрати, iншi прямi витрати та iншi витрати виробництва (на пiдставi звичайної виробничої потужностi). Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу мiнус всi оцiночнi витрати на завершення i продаж. Запаси було вiдображено в балансi за умови iснування ймовiрностi отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних з їх використанням, а також за умови можливостi достовiрного визначення їх вартостi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. На кожну звiтну дату запаси оцiнювалися за найменшою з двох оцiнок - собiвартiстю або чистою продажною цiною (вартiстю реалiзацiї). У складi запасiв, iз врахуванням зменшення на суми створених резервiв знецiнення, було вiдображено: Таблиця 12. Вид запасiв Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Незавершене виробництво 247 156 122 988 Готова продукцiя 10 222 11 644 Товари 11 120 216 Сировина i матерiали 653 496 408 624 Разом 921 994 543 472 Склад статтi Сировина та матерiали наведено нижче Таблиця 13. Сировина i матерiали Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Сировина й матерiали 38 839 25 997 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 476 112 268 156 Паливо 339 201 Тара й тарнi матерiали 289 353 Будiвельнi матерiали 992 - Матерiали, переданi в переробку 35 866 52 875 Запаснi частини 1 729 1 235 Iншi матерiали 2 486 1 485 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складах 96 844 58 322 Разом 653 496 408 624 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ За статтею Балансу «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» вiдображено суму торгової дебiторської заборгованостi покупцiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи або послуги (крiм заборгованостi, забезпеченої векселем). Таблиця 14. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Первiсна вартiсть 55 817 71 785 Резерв сумнiвних дебiторiв (21 696) (2 634) За вирахуванням резерву 34 121 69 151 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за строками погашення на 31.12.2017 року (за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв): Таблиця 15. Найменування показника Всього на кiнець року у т.ч. за строками погашення до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв бiльше 18 мiсяцiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 34 121 13 540 953 19 628 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 12 618 11 719 808 91 За статтею Балансу «Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами» вiдображено суму авансiв, наданих iншим пiдприємствам в рахунок наступних платежiв. Вказанi суми вiдображенi в звiтностi за вирахуванням сум сплаченого до бюджету податку на додану вартiсть ПДВ. Таблиця 16. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Первiсна вартiсть 158 823 189 380 Резерв на знецiнення (23 295) (2 876) За вирахуванням резерву на знецiнення 135 528 186 504 За статтею Балансу «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» вiдображено дебiторську заборгованiсть фiнансових i податкових органiв, а також переплату за податками, зборами та iншими платежами до бюджету. Таблиця 17. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Передплата з податку на прибуток 23 763 - ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню 10 729 29 290 Передплата з iнших податкiв та зборiв 586 371 Разом 35 078 29 661 За статтею Балансу «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» вiдображено заборгованiсть дебiторiв, що не може бути включена в iншi статтi дебiторської заборгованостi. Склад iншої поточної дебiторської заборгованостi наведено нижче: Таблиця 18. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Розрахунки з iншими дебiторами 48 221 35 980 Розрахунки з державними цiльовими фондами 247 210 Розрахунки за претензiями 26 26 Розрахунки за вiдшкодування завданих збиткiв - 1 Розрахунки за страхуванням 908 232 Розрахунки з iншими кредиторами 567 538 Резерв на знецiнення iншої поточної дебiторськiй заборгованостi (37 351) (11 256) Разом 12 618 25 731 Таблиця 19. Iнша оборотнi активи Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Податковi зобов’язання 2 214 5 941 Брак у виробництвi 235 - Разом 2 449 5 941 ГРОШОВI КОШТИ Грошовi кошти в Балансi представленi за статтею «Грошовi кошти», що включають: Таблиця 20. Грошовi кошти Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Грошовi кошти в банках 343 302 271 075 Грошовi кошти в касi - 2 Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 98 535 Разом 343 302 369 612 ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ У складi витрат майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017р. вiдображено витрати, що мали мiсце протягом попереднього звiтного перiоду, але пiдлягають врахуванню в складi витрат в майбутнiх перiодах. Таблиця 21. Витрати майбутнiх перiодiв Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Перiодичнi видання 62 69 Страхування транспортних засобiв 22 25 Лiцензiї на право використання комп’ютерних програм 12 8 Штрафи, пенi, неустойки строк сплати яких не настав - 7 471 Iншi 3 2 Разом 99 7 575 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал За статтею Балансу «Статутний капiтал» наведено станом на 31.12.2017 р. загальний розмiр статутного капiталу 62 563 тис. грн., який подiлено на 250 253 397 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. за акцiю. Таблиця 22. Т Кiлькiсть акцiй, шт. Номiнальна вартiсть, грн. 31.12.2017 р., тис. грн. 31.12.2016 р., тис. грн. 01.01.2016 р., тис. грн. 250 253 397 0,25 62 563 62 563 62 563 Акцiй на пред’явника, привiлейованих акцiй, процентних та безпроцентних облiгацiй Компанiя не випускала. Привiлеїв та обмежень, пов’язаних з акцiями не має. Засновником Компанiї є держава, вiд iменi якої управлiння корпоративними правами здiйснює ДК «Укроборонпром». Єдиним акцiонером Компанiї є держава в особi ДК «Укроборонпром». Капiтал у дооцiнках За статтею Балансу «Капiтал у дооцiнках» наведена сума дооцiнки групи основних засобiв – вимiрювальнi прилади: Таблиця 23. Т Капiтал у дооцiнках тис. грн. На 1 сiчня 2016 р. 1 261 Списано в зв’язку iз лiквiдацiєю необоротних активiв (29) На 1 сiчня 2017 р. 1 232 Списано в зв’язку iз лiквiдацiєю необоротних активiв (7) На 31 грудня 2017 р. 1 225 Додатковий капiтал За статтею «Додатковий капiтал» вiдображено сумi по безоплатно отриманим необоротним активам Таблиця 24. Додатковий капiтал тис. грн.. Станом на 31.12.2017 р. 181 Безоплатно отриманi основнi засоби 14 Амортизацiя (18) Станом на 31.12.2016 р. 185 Амортизацiя (18) Станом на 01.01.2016 р. 203 РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ Вiдповiдно до вимог Статуту Компанiї, Компанiя створює резервний фонд у розмiрi не менше 25% статутного фонду (капiталу) шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5% вiд суми прибутку до досягення його встановленого розмiру. Розрахунково 25% статутного фонду (капiталу) дорiвнюють сумi 15 641 тис. грн. Станом на 01.01.2016 р. резервний капiтал Компанiї був сформований в сумi 320 тис. грн., що менше нiж визначений Статутом розмiр25% вiд заявленого статутного капiталу. Станом на 31.12.2016р. та на 31.12.2017р. розмiр сформованого резервного капiталу не змiнювався.

Продовження тексту приміток

Iнформацiя про розмiр резервного капiталу набедена в таблицi: Таблиця 25. Т на 31.12.2017р., тис. грн. на 31.12.2016 р., тис. грн. на 01.01.2016 р., тис. грн. 320 320 320 НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК) Таблиця 26. Залишок на 01.01.2016, тис. грн. 375 485 Прибуток (збиток) за 2016 р., тис. грн. 60 081 Розподiл прибутку: оплати власникам (дивiденди) (959) Iншi змiни 29 Залишок на 01.01.2017, тис. грн. 434 636 Прибуток (збиток) за 2017 р., тис. грн. 26 474 Розподiл прибутку: оплати власникам (дивiденди) (30 041) Iншi змiни 7 Залишок на 31.12.2017, тис. грн. 431 076 ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Довгостроковi зобов’язання i забезпечення Суми зобов’язань було вiдображено в балансi за умови iснування ймовiрностi зменшення економiчних вигiд в майбутньому внаслiдок погашення зобов’язань, а також за умови достовiрного визначення оцiнки зобов’язання. Iншi довгостроковi зобов’язання За статтею балансу «Iншi довгостроковi зобов’язання»станом на 31.12.2017 р. вiдображено суму заборгованостi Компанiї за фiнансовим лiзингом, що не є поточним зобов'язанням, в загальнiй сумi 21 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. ця сума також становить 21 тис. грн. Цiльове фiнансування За статтею балансу «Цiльове фiнансування» станом на 31.12.2017 р. вiдображено суму грошових коштiв отриманих Компанiєю, як цiльове фiнансування, що не є поточним зобов'язанням, в загальнiй сумi 256 243 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. в загальнiй сумi 139 927 тис. грн. ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Короткостроковi кредити банкiв За статтею балансу «Короткостроковi кредити банкiв» станом на 31.12.2017р.вiдображено суму простроченої заборгованостi Компанiї перед банками за отриманими вiд них позиками, в загальнiй сумi 355 501 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. в загальнiй сумi 325 699 тис. грн. Таблиця 27. Короткостроковi кредити банкiв Процентна ставка Термiн погашення Станом на 31.12.2017р. тис. грн. Станом на 31.12.2016р. тис. грн. Кредитна лiнiя на суму 10 483 410,71 грн. одержана 19.08.2013р., дата погашення 01.04.2017р. 21 01.04.2017 10 483 10 483 Кредитна лiнiя на суму 6 653 300,20 доларiв США одержана 20.01.2014р., дата погашення 01.04.2017р. 12 01.04.2017 186 740 180 909 Кредитна лiнiя на суму 1 998 988,09 Євро одержана 14.05.2014р., дата погашення 17.11.2016р. 14 17.11.2016 66 957 56 816 Кредитна лiнiя на суму 2 726 371,23 Євро одержана 12.09.2014р., дата погашення 17.11.2016р. 13,5 17.11.2016 91 321 77 491 Разом короткостроковi кредити банкiв: 355 501 325 699 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги За статтею Балансу «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» (вiдображено суму заборгованостi перед постачальниками та пiдрядниками за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи i отриманi послуги (крiм заборгованостi, забезпеченої векселями). Таблиця 28. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. 61 518 19 903 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом За статтею Балансу «Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» наведено заборгованiсть за всiма видами платежiв до бюджету: Таблиця 29. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Податок на прибуток - 8 847 Плата за землю 273 841 Податок на нерухомiсть 125 97 Екологiчний податок 4 3 Збiр за спецiальне використання води 14 12 Разом 416 9 800 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi За статтею «Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi» вiдображено поточну заборгованiсть пiдприємства з оплати працi, у розмiрi: Таблиця 30. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. 371 479 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами За статтею «Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами» вiдображено поточну заборгованiсть пiдприємства за одержаними авансами в сумi, що очищена вiд ПДВ: Таблиця 31. Т Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. 170 798 108 313 Поточнi забезпечення За статтею «Поточнi забезпечення» наведено суму забезпечень, якi планується використати протягом 12 мiсяцiв з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких вiдповiдне забезпечення було створено, а саме: Таблиця 32. Поточнi забезпечення Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Забезпечення гарантiйних зобов’язань 121 538 174 485 Забезпечення виплат вiдпусток та заохочень 19 108 9 127 Разом 140 646 183 612 Iншi поточнi зобов’язання В складi «Iнших поточних зобов’язань» враховано: Таблиця 33. Iншi поточнi зобов’язання Станом на 31.12.2017 тис. грн. Станом на 31.12.2016 тис. грн. Розрахунки з пiдзвiтними особами 319 135 Розрахунки за нарахованими вiдсотками 84 632 41 944 Розрахунки з iншими кредиторами 252 281 245 164 Податковi зобов’язання 11 145 8 542 Разом 348 377 295 785 ДОХIД Дохiд вiд продажу товарiв визнавався, якщо задовольнялися всi перерахованi нижче умови: – пiдприємством було переданi покупцевi суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з власнiстю на товар; – за суб’єктом господарювання не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка як правило пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; – суму доходу можна було достовiрно оцiнити; – ймовiрно, до пiдприємства надiйдуть всi економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; – витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, можливо достовiрно оцiнити. Дохiд, який виникав в результатi використання Компанiєю активiв, що приносили вiдсотки та дивiденди визнавався якщо: – iснувала ймовiрнiсть надходження до суб’єкта господарювання економiчних вигiд, пов’язаних з такою операцiєю; – суму доходу можливо було достовiрно оцiнити; при цьому: – вiдсотки визнавалися iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка; – дивiденди визнавалися, на пiдставi встановленого права на отримання виплати. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), складав: Таблиця 34. Доходи 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 169 735 1 192 316 в т.ч. експорт 129 295 947 784 в т.ч. в Українi 40 440 244 532 Дохiд вiд iншої реалiзацiї та iнших послуг 303 127 213 733 Разом чистий дохiд 472 862 1 406 049 В складi «Iнших операцiйних доходiв» враховано: Таблиця 35. Iншi операцiйнi доходи 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 375 2 272 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 14 772 13 056 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 16 359 13 418 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 35 329 118 179 Одержанi штрафи, пенi, неустойки 77 164 Вiдшкодування ранiше списаних активiв 10 1 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 35 67 Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв - 2 Вiдсотки за залишками грошових коштiв на поточних рахунках 2 447 2 230 Дохiд вiд перерахунку резерву сумнiвних боргiв* 4 355 6 626 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi* 300 232 Разом 74 059 156 247 В складi «Iнших фiнансових доходiв» враховано: Таблиця 36. Iншi фiнансовi доходи 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Процентнi доходи 3 594 7 680 Разом 3 594 7 680 В складi «Iнших доходiв» враховано: Таблиця 37. Iншi доходи 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Дохiд вiд безоплатно одержаних активiв (Цiльове фiнансування) 24 174 5 620 Дохiд вiд перерахунку забезпечення по гарантiйному зобов’язанню 54 210 - Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi за рiшенням суду 23 349 92 000 Iншi доходи 562 309 Разом 102 295 97 929 ВИТРАТИ Витрати було вiдображено в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або зi збiльшенням зобов’язань. Витрати звiтного перiоду визнавались або зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства, за умови, якщо цi витрати можливо було достовiрно оцiнити. У випадку, якщо актив забезпечував одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнавались шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Не визнавались витратами та не включались до звiту про фiнансовi результати: – попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг; – погашення одержаних позик. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) було включено: – прямi матерiальнi витрати; – прямi витрати на оплату працi; – iншi прямi витрати; – загальновиробничi витрати. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), включає: Таблиця 38. Елементи витрат в собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Собiвартiсть реалiзованих робiт (послуг): 132 349 212 795 Витрати на сировину та основнi матерiали 44 521 31305 Витрати на паливо 305 699 Витрати на електроенергiю 5 607 8 094 Витрати на оплату працi 9 186 10 561 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2 021 2 532 Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єктiв в робочому станi 76 1 235 Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 117 4 758 Послуги стороннiх органiзацiй 955 167 Транспортнi витрати 373 1 862 Загальновиробничi витрати 69 188 151 582 Собiвартiсть реалiзованих товарiв - 146 Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 118 026 772 376 Витрати на сировину та основнi матерiали 64 231 348 004 Витрати на оплату працi 3 202 26 009 Вiдрахування на соцiальнi заходи 704 5 722 Послуги стороннiх органiзацiй 680 2 533 Спецiальне технiчне оснащення та спецiальнi витрати 613 6 507 Загальновиробничi витрати 48 596 383 601 Разом 250 375 985 317 Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не було включено до собiвартостi реалiзованої продукцiї, подiлено на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати. Складовi та розмiр «Адмiнiстративних витрат» наведено в наступнiй таблицi: Таблиця 39. Адмiнiстративнi витрати 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Витрати на оплату працi 52 678 31 625 Вiдрахування на соцiальнi заходи 8 728 5 947 Витрати на службовi вiдрядження 2 607 2 370 Податки 576 62 Органiзацiйно технiчнi послуги 180 500 Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 294 194 Консультацiйнi та iнформацiйнi послуги 496 763 Витрати на утримання ОЗ 56 144 Витрати на аудиторськi послуги 58 59 Витрати, пов’язанi з використанням власних службових автомобiлiв 6 928 6 719 Розрахунково- касове обслуговування 2 159 1 561 Комунальнi платежi 1 623 2 551 Витрати на зв'язок 637 1 672 Поштово-канцелярськi витрати 145 159 Iншi 702 1337 Разом 77 867 55 663 Складовi та розмiр «Витрат на збут» наведено в наступнiй таблицi: Таблиця 40. Витрати на збут 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Транспортнi витрати 372 27 Витрати на зберiгання та упаковку 1 664 118 Витрати на оплату працi 6 771 2 351 Вiдрахування на соцiальнi заходи 1 196 512 Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 197 223 Утримання пiдроздiлiв, що займаються збутом за продукцiї 1 159 278 Доставка продукцiї споживачам 120 21 789 Комiсiйна винагорода спецекспортерiв 10 905 152 474 Послуги стороннiх органiзацiй для збуту 211 13 701 Страхування вантажу 329 849 Участь у виставках 6 168 6 652 Витрати на гарантiйний ремонт та випробування 1 267 151 551 Разом 30 359 350 525 Складовi та розмiр «Iнших операцiйних витрат» наведено в наступнiй таблицi: Таблиця 41. Iншi операцiйнi витрати 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Курсовi рiзницi 76 997 48 282 Благодiйна дiяльнiсть 36 115 Собiвартiсть реалiзацiї виробничих запасiв 11 102 8 743 Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти 3 363 1 320 Витрати на утримання об’єктiв соцiальної iнфраструктури 20 179 14 623 Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 354 334 Змiна резерву сумнiвних боргiв 70 011 14 934 Представницькi витрати 329 322 Штрафи та пенi 7 728 17 Вiдрахування згiдно з кол. договором 3 661 3 690 Пiльговi, науковi пенсiї 1 137 1 228 Транспортнi витрати 388 1 297 Iнше 17 610 18 937 Разом 212 895 113 842 До складу «Фiнансових витрат» було включено: Таблиця 42. Фiнансовi витрати 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Процентнi витрати за позиками та 43 379 56 682 У складi«Iнших витрат» було вiдображено витрати вiд списання необоротних активiв результатi: Таблиця 43. Iншi витрати 2017 тис. грн. 2016 тис. грн. Списання необоротних активiв 409 30 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК В складi витрат з податку на прибуток враховано нарахований, вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України, податок на прибуток пiдприємств за ставкою 18%. Таблиця 44. Вiдображено у звiтi про Фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд), у т.ч.: 2017 р. тис. грн. 2016 р. тис. грн. Витрати /дохiд з податку на прибуток ( р.2300) 11 052 45 765 РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Представлення грошових потокiв вiд дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Компанiї. Складу iнших надходжень вiд операцiйної дiяльностi наведено нижче Таблиця 45. 3 Iншi надходження, в т.ч. 2017, тис. грн. 2016, тис. грн. Повернення позик працiвниками 17 42 Надходження вiд реалiзацiї оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй) 16 987 10 824 Надходження вiд реалiзацiї iноземної валюти 375 2 544 Лiкарнянi за рахунок ФФС 3 809 2 977 Повернення фiнансової допомоги 6 100 8 738 Iншi 81 341 Разом 27 369 25 466 В складi iнших витрачань вiд операцiйної враховано Таблиця 46. Iншi витрачання, в т.ч. 2017, тис. грн. 2016, тис. грн. Вартiсть проданої валюти 3 363 - Розрахунково-касове обслуговування 2 159 1 561 Сплаченi пенi та штрафи 7 567 16 Профвнески 1 935 1 560 Вiдрядження 8 281 3654 Поворотна фiнансова допомога 17 550 27 500 Iншi витрати згiдно з колективним договором 3 507 2 094 Iншi 1 427 1 015 Разом 45 789 37 400 ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: • пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiї; • асоцiйованi компанiї; • спiльнi пiдприємства, у яких Компанiї є контролюючим учасником; • члени провiдного управлiнського персоналу Компанiї; • близькi родичi особи, зазначеної вище; • компанiї, що контролюють Компанiї, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Компанiї; • програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Компанiя або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Компанiї. В наведених нижче таблицях представлена iнформацiя про взаєморозрахунки протягом 2017 та 2016 рокiв з пов'язаними сторонами, зокрема: з дочiрнiми компанiями Таблиця 47. Перiод Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг, тис. грн. Придбанi товари, роботи, послуги, тис. грн. 2017 р. 11 522 25 085 2016 р. 9 158 16 354 Таблиця 48. Перiод Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, тис. грн Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, тис. грн Аванси виданi, тис. грн 31.12.2017 р. 3 335 12 759 474 31.12.2016 р. 18 168 9 619 - 01.01.2016 р. 17 771 16 429 - зключовим управлiнським персоналом Таблиця 49. Заробiтна плата в т.ч.: 2017, тис. грн. 2016, тис. грн. Основна заробiтна плата 6817 2703 Премiї згiдно умов контракту - - Iншi виплати (як в грошовiй так i негрошовiй формах) 12271 6149 Разом 19088 8852 НЕПЕРЕДБАЧУВАЛЬНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ До складу умовних зобов'язань вiднесено можливi зобов'язання, якi виникають внаслiдок минулих подiй та iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих Компанiєю. До таких зобов’язань вiднесено оскарженнясудових позовiв за невиконання господарських договiр, зокрема суми штрафних санкцiй, арбiтражного збору та вiдшкодування понесених витрат в загальнiй сумi 5 091 тис. грн. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ До Компанiї було подано судовий позов в сiчнi 2018 року. Загальна сума позовних вимог становить суму $ 256 000, гривневiй еквiвалент якої, виходячи iз курсу 28,01 грн. за $1на 31.12.2018 року, становить суму 7 171 тис. грн. Президент Компанiї – Голова правлiння Карпенко К.М. Головний бухгалтер Азовська Л.В. М.П.

Продовження тексту приміток