Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Т.в.о. Президента Компанiї - Голови Правлiння

 

 

 

Карпенко А.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.07.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"

2. Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

3. Код за ЄДРПОУ

14307699

4. Місцезнаходження

04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 483-21-24 (044) 483-16-15

6. Електронна поштова адреса

averkina@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.07.2017

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.artem.ua

в мережі Інтернет

28.07.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

10. Інформація про конвертацію цінних паперів

11. Інформація про заміну управителя

12. Інформація про керуючого іпотекою

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

15. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Примітки:
1. ДАХК «АРТЕМ» зареєстрована 27.12.1991, про що здiйснено запис в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань за №10741200000005083 вiд 08.04.2005. 2. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не приймала участi у створеннi iнших юридичних осiб. 3. В ДАХК «АРТЕМ» вiдсутня посада корпоративного секретаря. 4. В iнформацiї про посадових осiб ДАХК «АРТЕМ» вiдсутнi паспортнi данi посадових осiб в зв’язку з ненаданням на це їх (посадових осiб) згоди. Також, в iнформацiї про посадових осiб деякi поля формату «Рiк народження» та «Стаж роботи (рокiв)» заповненi «1900» та «0» вiдповiдно задля усунення помилки пустого поля. 5. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск акцiй, облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 6. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск боргових та iпотечних цiнних паперiв. 7. Iнформацiя про зобов’язання ДАХК «АРТЕМ» за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не надається в зв’язку з вiдсутнiстю таких зобов’язань. 8. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як ДАХК «АРТЕМ» не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 9. Протягом звiтного перiоду ДК «УКРОБОРОНПРОМ», як вищий орган управлiння, та/або Наглядова рада ДАХК «АРТЕМ» не приймали рiшень щодо: - попереднього надання та/або надання згоди на вчинення значних правочинiв; - надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 10. Протягом звiтного перiоду ДАХК «АРТЕМ» не здiйснювала випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) нерухомостi, в зв’язку з чим звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається. 11. Деякi поля формату «дата» заповненi «01.01.1900» задля усунення помилки пустого поля.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №012007

3. Дата проведення державної реєстрації

27.12.1991

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

62563349.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2107

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.40 Виробництво зброї та боєприпасiв, 28.99 Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у., 30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання

10. Органи управління підприємства

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" (вищий орган управлiння), Наглядова рада, Правлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26005012819946

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26005012819946

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Медична практика

АГ №570857

24.03.2011

Мiнiстерство охорони здоров'я України

01.01.1900

Опис

Лiцензiя АГ №570857 вiд 24.03.2011 є безстроковою.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АГ №588932

13.04.2011

Мiнiстерство транспорту та зв'язку України

01.01.1900

Опис

Лiцензiя АГ №588932 вiд 13.04.2011 є безстроковою.

Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї

АЕ №295666

31.03.2015

Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

01.01.1900

Опис

Лiцензiя АЕ №295666 вiд 31.032015 є безстроковою.

Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

АЕ №273089

19.09.2013

Державна служба України з контролю за наркотиками

13.06.2018

Опис

Пiсля закiнчення дiї лiцензiї АЕ №273089 вiд 19.09.2013 ДАХК "АРТЕМ" має намiр продовжити термiн її дiї або отримати нову лiцензiю.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради (представник акцiонера)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гурак Денис Дмитрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1986

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор департаменту управлiння активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Артем Ростиславович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1981

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу мiжнародної судової роботи ДК«УКРСПЕЦПРОЕКТ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаман Андрiй Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1974

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник начальника управлiння юридичного супроводження майнових питань ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горбатюк Руслан Вiталiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора юридичного департаменту Державної податкової адмiнiстрацiї України

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулик Свiтлана Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу корпоративних вiдносин ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Уланiвський Сергiй Євгенiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1980

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Провiдний спецiалiст ВАТ «Кредобанк», м.Херсон

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Наглядової ради (представник акцiонера)

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiнькас Сергiй Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1981

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Перший заступник генерального директора ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Т.в.о Президента Компанiї - Голови Правлiння ДАХК "АРТЕМ"

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карпенко Антон Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора департаменту зi спецiальної та авiацiйної технiки ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, Почесний Президент ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смаль Станiслав Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1948

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

51

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Президент Компанiї - Голова Правлiння об’єднання ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, Вiце-президент з питань технiчної полiтики ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiтюк Вiталiй Антонович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1953

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

41

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Правлiння ВАТ «Завод «АРТЕММАШ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, Вiце-президент з питань економiки ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грищенко Марина Анатолiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1968

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Вiце-президент з питань економiки, фiнансiв та управлiння ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, Вiце-президент з фiнансових питань ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ржавiкiна Iрина Вiкторiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1972

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Перший вiце-президент з фiнансових питань ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, Вiце-президент з питань виробництва та МТЗ ДАХК "АРТЕМ"

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучинський Руслан Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1978

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник вiце-президента з питань виробництва – начальник управлiння виробництва ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, головний бухгалтер ДАХК "АРТЕМ"

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Азовська Лариса Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1959

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, директор департаменту з питань корп.управлiння та юр.забезпечення ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кунцевський Iгор Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор департаменту з питань корпоративного управлiння та власностi ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, начальник департаменту ЗЕД, маркетингу та збуту ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiмiн Володимир Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1984

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора з маркетингу та технiчного розвитку ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, директор з питань якостi продукцiї ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гопiєнко Володимир Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1948

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

45

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу державної експертизи передач товарiв подвiйного використання Державної служби експортного контролю України

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, директор з питань соцiальної полiтики ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лавренюк Анатолiй Юхимович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1944

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

55

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Помiчник Президента Компанiї – Голови Правлiння з соцiальних питань ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, директор департаменту з безпеки ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федiрко Володимир Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1960

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

42

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Радник генерального директора ДП «НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС «IМПУЛЬС»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, комерцiйний директор ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Войчак Дмитро Анатолiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1977

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор департаменту з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, головний конструктор ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Адаменко Богдан Iванович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1978

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний конструктор ДАХК «АРТЕМ» - начальник СГК-КТЦ

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Правлiння, Директор департаменту з питань органiзацiї працi, ЗП та АСКВ ДАХК «АРТЕМ»

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карпишев Геннадiй Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1956

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

38

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор з питань органiзацiї працi, заробiтної плати та автоматизованих систем управлiння виробництвом компанiї ДАХК «АРТЕМ»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крячко Олексiй Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1975

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу розпорядження державним майном Фонду державного майна України

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хромець Свiтлана Вiкторiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1968

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiнансовий директор ТОВ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА»

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стеценко Олена Олександрiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4. Рік народження

1900

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу iнспектування у сферi оборони, правоохоронних органiв та iнших органiв державного управлiння Держфiнiнспекцiї в м.Києвi

8. Опис

Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071, м.Київ, вул.Нижнiй вал,17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591-04-00, 591-04-40 (044) 482-52-14

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

9. Опис

Послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi. ПАТ"НДУ" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку без отримання лiцензiї, що видається НКЦПФР.

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

00032112

4. Місцезнаходження

03150, м.Київ, вул. Антоновича, 127

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286514

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 247-80-79 (044) 247-80-82

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

00032129

4. Місцезнаходження

01001, м.Київ, вул.Госпiтальна, 12-Г

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286660

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 363-01-33 (044) 247-85-68

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Послуги щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй, надання iнших послуг у процесi провадження депозитарної дiяльностi.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

324881

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

Кредити банку

19.08.2013

10483

21

01.11.2017

Кредити банку

20.01.2014

173645

12

01.11.2017

Кредити банку

19.09.2014

81210

13.5

17.11.2016

Кредити банку

14.05.2014

59543

14

17.11.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3226

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

735769

X

X

Усього зобов'язань

X

1063876

X

X

Опис:

Станом на 30.06.2017 ДАХК "АРТЕМ" зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"

за ЄДРПОУ

14307699

Територія

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

995

Вид економічної діяльності

за КВЕД

25.40

Середня кількість працівників

2029

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул.Мельникова, 2/10, м.Київ, 04050, (044) 483-21-24

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2118

2034

0

первісна вартість

1001

3198

3243

0

накопичена амортизація

1002

1080

1209

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

34301

43904

0

Основні засоби:

1010

278698

290218

0

первісна вартість

1011

460835

478788

0

знос

1012

182137

188570

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


27320


27320


0

інші фінансові інвестиції

1035

1025

1025

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1366

1218

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

344828

365719

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

543472

709171

0

Виробничі запаси

1101

408624

516522

0

Незавершене виробництво

1102

122988

172164

0

Готова продукція

1103

11644

10472

0

Товари

1104

216

10013

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

69151

42925

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


186504


220006


0

з бюджетом

1135

29661

56224

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

25731

9962

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

369612

158251

0

Готівка

1166

2

0

0

Рахунки в банках

1167

271075

149978

0

Витрати майбутніх періодів

1170

7575

7612

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

5941

5786

0

Усього за розділом II

1195

1237647

1209937

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1582475

1575656

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

62563

62563

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1232

1228

0

Додатковий капітал

1410

185

176

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

320

320

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

434636

447493

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

498936

511780

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

21

21

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

139927

133126

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

139948

133147

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

325699

324881

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

19903

45190

0

за розрахунками з бюджетом

1620

9800

3226

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

8847

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

2078

0

за розрахунками з оплати праці

1630

479

10978

0

за одержаними авансами

1635

108313

39672

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

183612

173140

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

5141

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

295785

326423

0

Усього за розділом IІІ

1695

943591

930729

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1582475

1575656

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Карпенко А.М.

Головний бухгалтер

Азовська Л.В.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"

за ЄДРПОУ

14307699

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

319098

352276

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 143436 )

( 310322 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


175662


41954

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110