Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Президент компанiї - Голова правлiння       Коробов Володимир Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
14307699
4. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 483-21-24 (044) 483-16-15

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.artem.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
1. Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, оскiльки емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб.
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, так як на пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
3. Iнформацiя про випуски акцiй вiдсутня, тому що пiдприємство в звiтному перiодi не випускало облiгацiй.
4. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що пiдприємство в звiтному перiодi не випускало облiгацiй.
5. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались.
6. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери пiдприємством не випускалися.
7. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки пiдприємство не займається видами дiяльностi , що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
8. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається оскiльки емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобовязання за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта житлового будiвництва не вiдбувалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №012007
3. Дата проведення державної реєстрації 27.12.1991
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 62563349.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2209
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 25.40 Виробництво зброї та боєприпасiв, 28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у., 30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування
10. Органи управління підприємства Органами управлiння є ДК "Укроборонпром", Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Акцiонерне товариство "АРТЕМ-БАНК"
2) МФО банку 300885
3) поточний рахунок 26003100381
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Державний експортний iмпортний банк України"
5) МФО банку 322313
6) поточний рахунок 26005012819946
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя i утилiзацiя вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до вiйськової зброї AВ №597846 21.05.2012 Мiнiстерство промислової полiтики України Необмежена
Опис Дiя виданої лiцензiї необмежена в часi.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування АГ №588932 13.04.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис Дiя виданої лiцензiї необмежена у часi.
Медична практика АГ№570857 21.03.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я Необмежена
Опис Дiя виданої лiцензiї необмежена у часi.
Придбання, зберiгання, реалiзацiя, знищення, використання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв; перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АВ №273089 19.09.2013 Мiнiстерство охорони здоров'я 13.06.2018
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї пiдприємство планує продовжити її дiю.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Президент компанiї - голова правлiння, ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коробов Володимир Костянтинович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1976
5. Освіта Повна вища
6. Стаж роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор, Хiмiчне казенне об’єднання iм. Г.I. Петровського
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Директор з питань соцiальної полiтики, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лавренюк Анатолiй Юхимович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1944
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 51
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Помiчник президента компанiї – голова правлiння з соцiальних питань, ДАХК «Артем».
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Начальник управлiння безпеки та режиму, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ботвiновський Юрiй Євгенович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1934
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 57
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник управлiння безпеки та режиму ДАХК «Артем»
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Вiце-президент з питань технiчної полiтики, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiтюк Вiталiй Антонович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1953
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор, ДП завод «Артеммаш»
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Вiце-президент з питань економiки, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грищенко Марина Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1968
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДАХК «Артем», вiце-президента з питань економiки фiнансiв та управлiння
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Технiчний директор зi спецiальної та авiацiйної технiки, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Разуменко Юрiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1938
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 52
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник технiчного директора iз технiки, ДАХК «Артем»
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Директор з питань якостi продукцiї, член правлiння ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гопiєнко Володимир Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1948
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 42
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу державної експертизи передач товарiв подвiйного використання, Державна служба експертного контролю України.
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Почесний президент, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смаль Станiслав Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1948
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 48
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Президент Компанiї - голова правлiння товариства ДАХК «Артем».
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Вiце-президент iз питань виробництва та матерiально-технiчного забезпечення, член правл ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiнниченко Вiктор Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1941
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 56
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник управлiння виробництвом та матерiально-технiчного забезпечення, ДАХК «Артем»,
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Начальник заготiвельно- штампувального цеху, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степенко Петро Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1955
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор, ПрАТ «Завод Унiверсал -А».
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рахманов Дамiр Галiаскарович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1950
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 46
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова правлiння-директор, ВАТ «Артем-Контакт»,
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Головний бухгалтер ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Азовська Лариса Василiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1959
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера, ДАХК «Артем».
8. Опис В липнi 2015 року в зв'язку зi звiльненням в.о. головного бухгалтера ДАХК "Артем" Кращенко О.В. Азовська Лариса Василiвна була призначена виконуючим обов'язки головного бухгалтера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Заступник начальника ВКтаН, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Токаренко Микола Федорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1946
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 49
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор з персоналу, ДАХК «Артем»
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Перший вiце-президент з фiнансових питань, член правлiння ДАХК «Артем»
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полуектов Генадiй Олексiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1963
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор з питань корпоративного управлiння та власностi, ДАХК «Артем»
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член наглядової ради, ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клименко Артем Ростиславович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1981
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Старший викладач кафедри мiжнародного права Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя".
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
1. Посада Член наглядової ради, ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаман Андрiй Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1974
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член наглядової ради, ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горбатюк Руслан Вiталiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державна податкова адмiнiстрацiя України, заступник директора юридичного департаменту.
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї, ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крячко Олексiй Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1975
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Фонд державного майна України, Начальник вiддiлу.
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Голова наглядової ради, ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гурак Денис Дмитрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1986
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор департаменту управлiння активами ДК "Укроборонпром"Директор департаменту управлiння активами ДК "Укроборонпром"
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член наглядової ради, ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiнькас Сергiй Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1981
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник Генерального директора iз комерцiйних питань ДК«Укроборонпром».
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспотрних данних.
1. Посада Член наглядової ради, ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулик Свiтлана Василiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1979
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державний концерн «Укроборонпром» Заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член наглядової ради ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Уланiвський Сергiй Євгенiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1980
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора департаменту управлiння активами ДК «Укроборонпром». Працює по теперешнiй час.
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Херувiмов Артур Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 0
5. Освіта
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стеценко Олена Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 0
5. Освіта
6. Стаж роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу iнспектування у сферi оборони, правоохоронних органiв та iнших органiв державного управлiння Держфiнiнспекцiї в м. Києвi. Працює по теперешнiй час.
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Член правлiння ДАХК "Артем"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баєв Сергiй Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1954
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 43
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова правлiння ВАТ «Вишнiвський ливарно – ковальський завод».
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Тетяна Василiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1951
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав головний бухгалтер ДАХК "Артем"
8. Опис Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи не вiдбувалось. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Грiн Банк"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 13550848
4. Місцезнаходження 03040 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Стельмаха, буд. 10-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ286604
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 257-43-23 (044) 257-03-03
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр цiнних паперiв.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «П.С.П. Аудит»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36412992
4. Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, лiтера «М»
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4276
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2009
7. Міжміський код та телефон/факс +38 (044) 281 06 07 +38 (044) 281 06 07
8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
9. Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр цiнних паперiв.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вулиця Нижнiй Вал, бу динок No 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності на пiдставi закону
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 591 - 04 - 34 (044) 482 - 52 - 01
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство „Державний ощадний банк України”
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 00032129
4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна 12 г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ286660
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 426-43-86 (044) 426-43-86
8. Вид діяльності здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи
9. Опис здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 456866 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Кредити банку 05.09.2013 90866 13.0 02.09.2014
Кредити банку 02.10.2013 40768 13.5 02.03.2015
Кредити банку 19.09.2014 80944 13.5 14.04.2016
Кредити банку 14.05.2014 59349 14.0 14.04.2016
Кредити банку 20.01.2014 174436 12.0 01.04.2016
Кредити банку 19.08.2013 10483 21.0 01.04.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2307 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 606343 X X
Усього зобов'язань X 1065516 X X
Опис: -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.40
Середня кількість працівників 2268
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050 м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Мельникова 2/10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1985 2021 0
первісна вартість 1001 2810 2912 0
накопичена амортизація 1002 825 891 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 31417 31394 0
Основні засоби: 1010 282900 281814 0
первісна вартість 1011 453881 455658 0
знос 1012 170981 173844 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

27320

27320

0
інші фінансові інвестиції 1035 1025 1025 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1648 1560 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 346295 345134 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 778656 732209 0
Виробничі запаси 1101 329272 343409 0
Незавершене виробництво 1102 421725 361531 0
Готова продукція 1103 27206 26836 0
Товари 1104 452 433 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 40924 44609 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

82692

108107

0
з бюджетом 1135 49253 50052 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 36359 36456 0
з нарахованих доходів 1140 355 355 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49088 39137 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 118191 160014 0
Готівка 1166 11 1 0
Рахунки в банках 1167 118180 160013 0
Витрати майбутніх періодів 1170 79 23034 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5909 3774 0
Усього за розділом II 1195 1125146 1161291 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1471441 1506425 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 62563 62563 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1261 1261 0
Додатковий капітал 1410 203 198 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 320 320 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 375485 376567 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 439832 440909 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 21 21 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 20625 20625 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 20646 20646 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 414599 456866 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 36718 31716 0
за розрахунками з бюджетом 1620 598 2307 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 4 1717 0
за розрахунками з оплати праці 1630 900 7254 0
за одержаними авансами 1635 301264 257972 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 41951 22934 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 214930 264104 0
Усього за розділом IІІ 1695 1010963 1044870 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1471441 1506425 0

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 201033 87045
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 194624 ) ( 74647 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

6409

12398
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 33331 48138
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 10503 ) ( 12086 )
Витрати на збут 2150 ( 742 ) ( 3178 )
Інші операційні витрати 2180 ( 14275 ) ( 29312 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

14220

15960
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1587 0
Інші доходи 2240 73 1459
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 14797 ) ( 14784 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 2621 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

1082

14
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1082

14
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1082 14

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 61955 38156
Витрати на оплату праці 2505 35124 31050
Відрахування на соціальні заходи 2510 7625 11488
Амортизація 2515 3016 4912
Інші операційні витрати 2520 51860 141844
Разом 2550 159580 227450

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4612

269962
Повернення податків і зборів 3005 6289 943
у тому числі податку на додану вартість 3006 6289 943
Цільового фінансування 3010 815 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 153595 0
Надходження від повернення авансів 3020 19888 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 784 515
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 77 0
Надходження від операційної оренди 3040 3109 1535
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 14 0
Інші надходження 3095 2312 7410
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 32776 )

( 82861 )
Праці 3105 ( 22202 ) ( 22910 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5751 ) ( 11848 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5976 ) ( 12482 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 6037 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5976 ) ( 6445 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 71574 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 19057 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 34159 150264
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 395 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -395 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 10522
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 1587 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 214
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1689 ) ( 8797 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -102 1511
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 33662 151775
Залишок коштів на початок року 3405 118191 77680
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 8161 -8838
Залишок коштів на кінець року 3415 160014 220617

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 62563 1261 203 320 375485 0 0 439832
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 62563 1261 203 320 375485 0 0 439832
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1082 0 0 1082
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -4 0 0 0 0 -4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -4 0 1082 0 0 1078
Залишок на кінець року 4300 62563 1261 198 320 376567 0 0 440909

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток