Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Президент компанiї - Голова правлiння       Коробов В.К.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
14307699
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 483-21-24 (044) 483-16-15
6. Електронна поштова адреса
babich@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 83   26.09.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.artem.ua в мережі Інтернет 29.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1.Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб.
2.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, так як на пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
3.Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому, що пiдприємство рейтингової оцiнки не отримувало.
4. В зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск акцiй, не надається наступна iнформацiя: 4.1) iнформацiя, щодо володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента; 4.2) iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента; 4.3) iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв ; 4.4) на момент подання рiчної регулярної iнформацiї, емiтентом не прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк.4.5.) Iнформацiя про випуски акцiй емiтента; 4.6) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiод; 4.7) iнформацiя про дивiденди.
5. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що пiдприємство в звiтному перiодi не випускало облiгацiй.
6. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались.
7. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери пiдприємством не випускалися.
8. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi , що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
9. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що борговi цiннi папери не випускались.
10. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не надаються в зв'язку з вiдсутнiстю.
11. До складу звiту не включено звiт про стан об'єкта нерухомостi в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №012007
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
62563349.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2234
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.40 ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСIВ
28.99 виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.
30.30 виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння є Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Акцiонерне товариство "АРТЕМ-БАНК"
2) МФО банку
300885
3) поточний рахунок
26003100381
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Державний експортний iмпортний банк України"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26005012819946

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя i утилiзацiя вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до вiйськової зброї AВ №597846 21.05.2012 Мiнiстерство промислової полiтики України Необмежена
Опис Необмежена
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування АГ №588932 13.04.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис Безстроково.
 
Медична практика АГ№570857 24.03.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я Необмежена
Опис Безстроково
 
Придбання, зберiгання, реалiзацiя, знищення, використання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв; перевезення наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АВ №273089 19.09.2013 Мiнiстерство охорони здоров'я 13.06.2018
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї пiдприємство планує продовжити її дiю.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035Україна м. Київ вул. вул. Сурiкова, 3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Президент компанiї - голова правлiння ДАХК "Артем"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коробов Володимир Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Повна Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Хiмiчне казенне об’єднання iм. Г.I. Петровського , посада Генеральний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.10.2014 29.10.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 30 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - 15.10.2008р. - 12.01.2011р.- Голова правлiння, ТОВ «Макiївський завод «Факел»;- 13.01.2011р.- 20.05.2011Рр. - провiдний економiст з фiнансової роботи фiнансового вiддiлу, Мiнiстерство Вугiльної Промисловостi України центральний штаб Державної воєнiзованої гiрничорятувальної служби у вугiльнiй промисловостi України; - 14.09.2011р. – 26.12.211р.- директор,ТОВ «Дитячi iгровi системи»; - 27.12.2012- 29.10.2014- генеральний директор, Хiмiчне казенне об’єднання iм. Г.I. Петровського; - 30.10.2014р.-, президент компанiї - голова правлiння ДАХК «Артем». Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор з питань соцiальної полiтики, Член правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренюк Анатолiй Юхимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1944
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Помiчник президента компанiї – голова правлiння з соцiальних питань, ДАХК «Артем»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.10.2012 до моменту звiльнення з посади
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 52 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - 17.12.2010р.-17.10.2012р. - помiчник президента компанiї – голова правлiння з соцiальних питань, ДАХК «Артем»;
17.10.2012р. - директор з питань соцiальної полiтики, ДАХК «Артем».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальника управлiння безпеки та режиму,Член правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ботвiновський Юрiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1934
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
58
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння безпеки та режиму ДАХК «Артем»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2015 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 58 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - 01.08.1997р. – начальник управлiння безпеки та режиму ДАХК «Артем»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Вiце-президент з питань технiчної полiтики,Член Правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiтюк Вiталiй Антонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор, ДП завод «Артеммаш»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.09.2005 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 39 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв з 22.09.2005р.- вiце-президент з питань технiчної полiтики ДАХК «Артем»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Вiце-президента з питань економiки, Член правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК «Артем», вiце-президента з питань економiки фiнансiв та управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.08.2014 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 30 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - - 02.04.2009р. – 15.08.2013р. - вiце-президент з питань економiки i управлiння, ДАХК «Артем»; - 15.08.2013р. – 15.08.2014р. - вiце-президента з питань економiки фiнансiв та управлiння, ДАХК «Артем»;-15.08.2014р.- вiце-президента з питань економiки, ДАХК «Артем».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Технiчний директор зi спецiальної та авiацiйної технiки, Член правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Разуменко Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1938
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
53
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник технiчного директора iз технiки, ДАХК «Артем»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.11.1999 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 53 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - з 05.11.1999р. - технiчний директор зi спецiальної та авiацiйної технiки, ДАХК «Артем».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор з питань якостi продукцiї, Член правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гопiєнко Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу державної експертизи передач товарiв подвiйного використання, Державна служба експертного контролю України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.10.2003 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 43 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - з 27.10.2005р. - директор з питань якостi продукцiї, ДАХК «Артем»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Почесний президент, Член Правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смаль Станiслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент Компанiї - голова правлiння товариства ДАХК «Артем»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.12.2013 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 49 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - - 14.09.2005р.- 02.12.2013р., Президент Компанiї - голова правлiння товариства ДАХК «Артем»; - 03.12.2013р.- Почесний президент ДАХК «Артем»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Вiце-президент iз питань виробництва та матерiально-технiчного забезпечення, Член Правлiння ДАХК «Ар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiнниченко Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1941
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
57
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння виробництвом та матерiально-технiчного забезпечення, ДАХК «Артем»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.09.2005 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 57 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - 23.09.2005р.- Вiце-президент iз питань виробництва та матерiально-технiчного забезпечення, ДАХК «Артем».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник заготiвельно- штампувального цеху, Член Правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степенко Петро Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор, ПрАТ «Завод Унiверсал -А»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2011 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 37 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - - 16.03.1999р.- 06.10.2011р. - голова правлiння, ТОВ завод «Унiверсал-А»;- 06.10.2011р.-30.11.2011р. – директор, ПрАТ завод «Унiверсал-А»; - 01.12.2011р. – начальник цеху, заготiвельно-штампупальний цех №1 ДАХК «Артем» начальник цеху.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння ДАХК "Артем"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рахманов Дамiр Галiаскарович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння-директор, ВАТ «Артем-Контакт»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2011 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 47 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - -19.09.2003р.-16.11.2011р.- голова правлiння –директор, ВАТ «Артем-Контакт»;- 16.11.2011р.- Голова правлiння, ПАТ «Артем-Контакт».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. головного бухгалтера, ДАХК «Артем»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2005 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 46 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - - 01.10.2000р.-01.12.2005р. –в.о. головного бухгалтера ДАХК «Артем»; - 01.12.2005р. - головний бухгалтер, ДАХК «Артем».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник начальника ВКтаН, Член Правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Токаренко Микола Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
i
4) рік народження**
1946
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з персоналу, ДАХК «Артем»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.09.2013 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 50 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - 07.04.1998р.- 09.09.2013р. - директор з персоналу, ДАХК «Артем»; - 09.09.2013р. - заступник начальника ВКтаН ДАХК «Артем», звiльнений 05.11.2014р. за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсiю.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший вiце-президент з фiнансових питань, Член Правлiння ДАХК «Артем»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полуектов Генадiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з питань корпоративного управлiння та власностi, ДАХК «Артем»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.10.2014 30.10.2014
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 35 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - 10.06.2004р.-27.10.2014р. - директор з питань корпоративного управлiння та власностi, ДАХК «Артем»; - 27.10.2014р. –, перший вiце-президент з фiнансових питань, ДАХК «Артем», звiльнений 30.10.2014р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гурак Денис Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту управлiння активами ДК "Укроборонпром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2014 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 5 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв з 2010-2014 Директор фiлiї "ДНЦ з НВ/ДП" ДП "УФIЯ", з 2014 - по сьогоднi заступник Генерального лиректора з зовнiшньоекономiчних питань ДК "Укроборонпром".
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баєв Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1954
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ «Вишнiвський ливарно – ковальський завод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.10.2011 30.04.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 44 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - з 26.10.2011р. Голова правлiння ВАТ «Вишнiвський ливарно – ковальський завод» з 26.10.2011р директор ПрАТ «ВЛКЗ»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiнькас Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Генерального директора iз комерцiйних питань ДК«Укроборонпром»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2014 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 15 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв з 2010-2014 Перший заступник мiського голови Виконавчого комiтету Цюрупiнської мiської ради, з 2014 по сьогоднi - Перший заступник Генерального директора ДК "Укроборонпром"
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уланiвський Сергiй Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державний концерн «Укроборонпром» Заступник директора департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.01.2015 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 15 рокiв.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбатюк Руслан Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора департаменту Державна податкова адмiнiстрацiя України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.11.2012 До моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 18 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв з 2007-2012рр.- Заступник директора департаменту Державна податкова адмiнiстрацiя України; з 2012 по теперiшнiй час - Заступник директора юридичного департаменту Держаний концерн «Укроборонпром
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Артем Ростиславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший викладач кафедри мiжнародного права Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2014 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 16 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв з 2004-2013 Старший викладач кафедри мiжнародного права Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя"; з 2005-2011 начальник юридичного вiддiлу ДП СЗТФ "Прогрес"; з 2011-2012 директор юридичного департаменту ДК "Укроборонпром"; , начальник вiддiлу ДК "Укрспецекспорт"
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаман Андрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу Фонду державного майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2012 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 19 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв з 1997-2011 Начальник вiддiлу Фонду державного майна України; з 2012 по теперiшнiй час начальник управлiння Державного концерну «Укроборонпром».
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулик Свiтлана Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
2014 – по т.ч. Державний концерн «Укроборонпром» Заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.01.2015 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. 01.2004-04.2012, Державна казначейська служба України, завiдувач сектору;2014 – по т.ч. Державний концерн «Укроборонпром» Заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крячко Олексiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу Фонду державного майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2014 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 20 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв з 03.2000-09.2012 Начальник вiддiлу Фонду державного майна України; з 09.2012 – по теперiшнiй час головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин Державний концерн «Укроборонпром». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Херувiмов Артур Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємств-учасникiв ДК "Укрооборонпром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2012 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2012 до моменту звiльнення
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства. Винагорода не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «П.С.П. Аудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36412992
Місцезнаходження 01135 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Золотоустiвська, 23 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4276
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2009
Міжміський код та телефон +38 (044) 281 06 07
Факс +38 (044) 281 06 07
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Грiн Банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 13550848
Місцезнаходження 03040 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Стельмаха, буд. 10-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ286604
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 257-43-23
Факс (044) 257-03-03
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Лiцензiя АЕ №286604, дата видачi лiцензiї: 10.10.2013

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ вулиця Нижнiй Вал, бу динок No 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності на пiдставi закону
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591 - 04 - 34
Факс (044) 482 - 52 - 01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство „Державний ощадний банк України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Госпiтальна 12 г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 426-43-86
Факс (044) 426-43-86
Вид діяльності здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної
Опис здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи

XI. Опис бізнесу

Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" заснована Мiнiстерством Машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об"єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.

 
Компанiя створена шляхом об"єднання у її статутному капiталi майна Державного пiдприємства "Київське виробниче об"єднання iменi Артема", яке не закрiплене на правi повного господарчого вiдання за пiдприємствами, що входять до його складу, i контрольних пакетiв акцiй нижченаведених акцiонерних товариств (АТ): 1. ПрАТ "Проектно-виробнича фiрма "Макрос"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 2. ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 3. ПрАТ "Завод "Артемполiмер"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 4. ПрАТ "Науково-технiчний випробувальний центр "Спектр-Т"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 5. ПАТ "Завод "Артеммаш"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 6. ПАТ "Завод "Артемзварювання"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 7. ПАТ "Iнструментальний завод"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 8. ПрАТ "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 9. ПрАТ "Завод "Артемполiзварювання"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 10.ПАТ "Артем - контакт"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 11.ПрАТ "Завод "Унiверсал-А"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 12.ПрАТ "Завод "Русава"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 13.ПрАТ "Виробничо-комерцiйна фiрма "АС"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 14.ПрАТ "Деревообробний завод "Явiр"(04050 м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) 15.ПрАТ "Вишнiвський ливарно-ковальський завод"(08132 Київська обл. Києво-Святошинський р-н. м. Вишневе, Ломоносова, 1) Змiни в органiзацiйнiй структурi товариства, порiвняно з попереднiм звiтним перiодом, не вiдбувались.
 
Cередня кiлькiсть працiвникiв - 2244 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 62 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)- 1148 осiб. Фонд оплати працi 133659,4 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився на 32127,1 тис. грн. вiдносно попереднього року.
 
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримує фiнансового доходу вiд цiєї дiяльностi.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не поступало.
 
Метод нарахування зносу основних засобiв - прямолiнiйний, i з помiсячним вiдображенням у бухгалтерському облiку.
Метод нарахування зносу необоротних матерiальних активiв–прямолiнiйний iз визначенням термiну корисного використання для кожного з об'єктiв.
Оцiнка запасiв, що надходять, у поточному перiодi - за первiсною вартiстю i з можливiстю переоцiнки поточної вартостi i вiдображенням результату переоцiнки в примiтках до рiчного фiнансового звiту.
 
Основна продукцiя, яку виробляє пiдприємство: - авiацiйнi керованi ракети; - протитанковi керованi ракети; - комплекси автоматичної перевiрки i пiдготовки до використання усiх видiв авiацiйних керованих засобiв ураження; - агрегати, прилади та обладнання для усiх типiв авiацiйних лiтальних апаратiв; - iнвалiдна технiка. Основними ринками збуту Компанiї є пiдприємства України, ближнього та дальнього зарубiжжя. Основним видом продукцiї, що виробляє емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк є виробництво зброї. Загальна сума експорту –149969 тис. грн. за 2015 рiк, що становить 34% в загальномуобсязiпродажу.
 
За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось. Залучення значних iнвестицiй, пов"язаних з господарською дiяльнiстю товариства, не планується.
 
Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з однiєї сторони, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або виконавчого органу, з iншої сторони, правочини не укладались.
 
Первiсна вартiсть основних засобiв Компанiї станом на 31.12.2014 р. складає 454483 тис. грн., сума зносу яких –155329 тис. грн., залишкова вартiсть становить 299154 тис. грн. Первiснавартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 р. складає 453881 тис. грн., сума зносу яких –170981 тис. грн., залишкова вартiсть становить 282900 тис. грн. Ступiнь використання (зносу) - 34.
 
Вiдсутнiсть обiгових коштiв для придбання нового удосконаленого та високоякiсного обладнання. Залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень немає.
 
За звiтний перiод не було визнано та сплачено штрафних санкцiй (штрафiв, пенi та неустойки)
 
ДАХК "Артем" проводить iнвестування товариств, що входять до його складу.
 
Емiтентом було укладено 23 договори на загальну суму 92 533 200,00 доларiв США та 2 776 390 Євро. Враховуючи вищевикладене розмiр очiкуваних та не отриманих прибуткiв складає 70 581 600,00 дорарiв США.
 
Згiдно укладених договорiв.
 
Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились.
 
Судових справ, стороною в яких виступав би емiтент не було.
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 276166 282781 17 16 276183 282797
будівлі та споруди 41638 58560 15 14 41653 58574
машини та обладнання 39403 30196 2 2 39405 30198
транспортні засоби 1230 933 0 0 1230 933
земельні ділянки 0 189643 0 0 0 189643
інші 193895 3449 0 0 193895 3449
2. Невиробничого призначення: 22971 103 0 0 22971 103
будівлі та споруди 19429 0 0 0 19429 0
машини та обладнання 0 103 0 0 0 103
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 3542 0 0 0 3542 0
Усього 299137 282884 17 16 299154 282900
Опис Основнi засоби всiх груп та iншi необоротнi активи використовуються за виробничими та адмiнiстративними призначеннями i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Первiсна вартiсть основних засобiв емiтента станом на 31.12.2014.р складає 454483тис.грн., сума зносу яких - 155329 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв емiтента станом на 31.12.2015 року складає 453881тис.грн., сума зносу яких -170981 тис. грн. Ступiнь використання (зносу) - 38%. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 439832 438593
Статутний капітал (тис. грн.) 62563 62563
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 62563 62563
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (438593 тис.грн. ) бiльше статутного капiталу (62563 тис.грн.).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 414599 X X
у тому числі:  
Кредити банку 19.09.2014 71494 13.5 12.02.2016
Кредити банку 05.09.2013 83199 13.0 02.09.2014
Кредити банку 02.10.2013 37320 13.5 01.10.2014
Кредити банку 20.01.2014 159683 12.0 01.04.2016
Кредити банку 14.05.2014 52420 14.0 12.02.2016
Кредити банку 19.08.2013 10483 21.0 01.04.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 598 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 616413 X X
Усього зобов'язань X 1031610 X X
Опис: -

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «П.С.П. Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36412992
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, лiтера «М»
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4276 23.04.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 210 П 000210 27.02.2019
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк
Думка аудитора***

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «П.С.П. Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36412992
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, лiтера «М»
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4276 23.04.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 210 П 000210 27.02.2019
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Державної акцiонерної холдингової компанiї «АРТЕМ»
станом на 31 грудня 2015 року
У вiдповiдностi укладеного договору № 36/02/1-2016 вiд 22.02.2016р. нами проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Державної акцiонерної холдингової компанiї «АРТЕМ» за перiод з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.
Перевiрка проводилася у вiдповiдностi до вимог Постанови Кабiнету мiнiстрiв України «Деякi питання проведення аудиту суб'єктiв господарювання державного сектору економiки» вiд 04.06.2015р. № 390 та у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993р. № 3125-XII, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Вступний параграф
Основнi вiдомостi
Повна назва: Державна акцiонерна холдингова компанiя «АРТЕМ» (далi – Пiдприємство).
Код за ЄДРПОУ: 14307699.
Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10.
Телефон\факс: +38 (044) 213 21 24.
Державна реєстрацiя: Пiдприємство зареєстроване 27.12.1991р. Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ – 1 074 120 0000 005083.
Керiвництво:
- Президент - Голова правлiння Коробов Володимир Костянтинович (наказ ДК «Укроборонпрому» вiд 29.10.2014р. № 4);
- Головний бухгалтер Азовська Лариса Василiвна (наказ про призначення на посаду вiд 02.07.2015р. № 551).
Засновник: єдиним акцiонером та власником 100% акцiй Пiдприємства є держава в особi ДК «Укроборонпром», який згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2012р. № 716 «Деякi питання управлiння Державним концерном «Укроборонпром» здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави. Функцiї Вищого органу Пiдприємства виконуються ДК «Укроборонпром» одноосiбно, шляхом прийняття вiдповiдних рiшень (наказiв та/або розпоряджень).
Пiдприємство є правонаступником усiх прав i обов’язкiв державного пiдприємства «Київське виробниче об’єднання iменi Артема». Пiдприємство засноване Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996р. № 1181 шляхом об’єднання у її статутному капiталi майна державного пiдприємства «Київське виробниче об’єднання iменi Артема» i контрольних пакетiв акцiй наступних вiдкритих акцiонерних товариств: «Проектно-виробнича фiрма «Макрос», «Завод електрохiмiчних покриттiв», «Завод «Артемполiмер», «Науково-технiчний випробувальний центр «Спектр-Т», «Завод «Артеммаш», «Артем зварювання», «Iнструментальний завод», «Артем-Авiа», «Завод «Артемполiзварювання», «Артем-Контакт», «Унiверсал-А», «Завод «Русава», «Виробничо-комерцiйна фiрма «АС», «Деревообробний завод «Явiр», «Вишнiвський ливарно-ковальський завод».
Статутний капiтал: 62 563 349,25 грн., кiлькiсть простих акцiй – 250 253 397 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. ДК «Укроборонпром» належить 250 253 397 акцiй або 100,0 % статутного капiталу.
Установчi документи:
Статут Пiдприємства затверджений наказом Мiнiстерства промислової полiтики вiд 24.02.2006р. № 76 i зареєстрований Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 06.03.2006р., номер запису – 10741050002005083.
Основнi види дiяльностi за КВЕД:
- 25.40 – Виробництво зброї та боєприпасiв;
- 28.99 – Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н. в. i. у.;
- 30.30 – Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування;
- 30.92 – Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок;
- 80.20 – Обслуговування систем безпеки;
- 85.32 – Професiйно-технiчна освiта;
- 86.21 – Загальна медична практика;
- 88.99 – Надання iншої соцiальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. i. у.;
- 91.01 – Функцiювання бiблiотек i архiвiв;
- 91.02 – Функцiювання музеїв;
- 93.19 – Iнша дiяльнiсть у сферi спорту;
- 94.20 – Дiяльнiсть професiйних спiлок;
- 49.39 – Iнший пасажирський наземний транспорт, н. в. i. у.;
- 49.41 – Вантажний автомобiльний транспорт;
- 52.10 – Складське господарство;
- 68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.11 – Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв;
- 77.12 – Надання в оренду вантажних автомобiлiв;
- 32.50 – Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв;
- 41.10 – Органiзацiя будiвництва будiвель.
Опис проведеної перевiрки
Ми провели вибiркову перевiрку пакету фiнансової звiтностi Пiдприємства складеного за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, який включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015р.;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за рiк, що закiнчився 31.12.2015р.;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2015р.;
- Звiт про власний капiтал за 2015р.;
- Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2014 року), що застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.12.2015р. № 320/1 (далi – МСА), зокрема МСА 300 «Планування аудиту фiнансової звiтностi», МСА 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту», МСА 500 «Аудиторськi докази», МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
З врахуванням вищевказаного, ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудиторською перевiркою фiнансової звiтностi встановлено, що Пiдприємством вiдображено незавершенi капiтальнi iнвестицiї у складi необоротних активiв в рядку 1005 Балансу. МСФЗ не мiстять окремих положень щодо незавершених капiтальних iнвестицiй, а розглядають їх як складову основних засобiв або iнших вiдповiдних активiв. Тому доцiльно перекласифiкувати цю статтю та включити її складовi до вiдповiдних статей довгострокових активiв. Дана похибка не має суттєвого впливу на валюту Балансу та на статтi iнших форм фiнансової звiтностi.
Деякi з цих оцiнок i припущень щодо представлення активiв i зобов’язань i розкриття умовних активiв i зобов’язань при пiдготовцi фiнансової звiтностi не вiдповiдають МСФЗ. Зокрема, фiнансовi iнструменти не оцiнюються по справедливiй вартостi, змiни якої вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, основнi засоби в суттєвiй своїй частинi не мають оцiнки, що пiдтверджувала б їх справедливу вартiсть, не нараховується резерв вiдпусток.
Аудитори не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань Пiдприємства, оскiльки аудит був призначений пiсля дати її проведення. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення повної перевiрки правильностi ведення податкового облiку, аудитори не виключають можливiсть виявлення викривлень в майбутньому.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан Пiдприємства станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його дiяльностi за 2015 рiк згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «П.С.П. Аудит».
Код ЄДРПОУ: 36412992.
Мiсцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, лiтера «М».
Телефон: +38 (044) 281 06 07.
Данi про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: свiдоцтво № 4276 видане на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.04.2009р. № 201/3 та продовжене на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27.02.2014р. № 290/3 до 27.02.2019р.
Данi про договiр на аудиторськi послуги: № 36/02/1-2016 вiд 22.02.2016р.
Початок аудиту: 01.03.2016 року.
Завершення аудиту: 18.03.2016 року.
Дата аудиторського висновку: 18 березня 2016 року.
-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 0 0
2 2014 0 0
3 2013 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) нi

не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В складi наглядової ради комiтети не створювались
Інші (запишіть) iнформацiя вiдсутня

iнформацiя вiдсутня

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) iнформацiя вiдсутня

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом Правлiння або Ревiзiйної комiсiї X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Так
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Ні Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 06.04.2015 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.40
Середня кількість працівників 2297
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 214 1985 0
первісна вартість 1001 793 2810 0
накопичена амортизація 1002 579 825 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 23200 31417 0
Основні засоби: 1010 299154 282900 0
первісна вартість 1011 454483 453881 0
знос 1012 155329 170981 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

27320

27320

0
інші фінансові інвестиції 1035 1025 1025 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 13348 1648 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 364261 346295 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 579842 778656 0
Виробничі запаси 1101 307880 329272 0
Незавершене виробництво 1102 243391 421725 0
Готова продукція 1103 28127 27206 0
Товари 1104 444 452 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 45676 40924 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

37221

82692

0
з бюджетом 1135 42272 49253 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 30683 36359 0
з нарахованих доходів 1140 355 355 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4030 49088 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 77680 118191 0
Готівка 1166 7 11 0
Рахунки в банках 1167 77673 118180 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 78 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 4128 5909 0
Усього за розділом II 1195 791204 1125146 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1155465 1471441 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 62563 62563 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1495 1261 0
Додатковий капітал 1410 0 203 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 316 320 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 374219 375485 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 438593 439832 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 21 21 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 3492 20625 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3513 20646 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 319370 414599 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 177086 36718 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1751 598 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2749 4 0
за розрахунками з оплати праці 1630 6192 900 0
за одержаними авансами 1635 98060 301264 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 41 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 100923 41950 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 7187 214930 0
Усього за розділом IІІ 1695 713359 1010963 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1155465 1471441 0

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 442913 326037
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 376031 ) ( 237518 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

66882

88519
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 130544 100911
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 48171 ) ( 40341 )
Витрати на збут 2150 ( 26095 ) ( 36693 )
Інші операційні витрати 2180 ( 69730 ) ( 71105 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

53430

41291
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2776 1
Інші доходи 2240 4900 3380
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 57194 ) ( 12582 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2633 ) ( 32016 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

1279

74
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1279

74
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1279 74

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 248541 178926
Витрати на оплату праці 2505 141720 105345
Відрахування на соціальні заходи 2510 51017 39388
Амортизація 2515 15050 11613
Інші операційні витрати 2520 353588 178973
Разом 2550 809916 514245

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

346296

281918
Повернення податків і зборів 3005 10597 126311
у тому числі податку на додану вартість 3006 10597 0
Цільового фінансування 3010 19240 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 3 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 318911 148376
Надходження від повернення авансів 3020 7294 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5887 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 104 0
Надходження від операційної оренди 3040 11817 9135
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 7877 78183
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 205643 )

( 395447 )
Праці 3105 ( 118843 ) ( 87959 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 59117 ) ( 48395 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 37771 ) ( 81752 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 6041 ) ( 59758 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 31730 ) ( 21994 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 209488 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 147 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 20860 ) ( 26597 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 76154 3773
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 3
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 3335 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -3335
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 10522 206291
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 214 206104
Сплату дивідендів 3355 ( 22 ) ( 3160 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 33058 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 38216 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -27930 -36031
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 48224 -35593
Залишок коштів на початок року 3405 77680 113273
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -7713 0
Залишок коштів на кінець року 3415 118191 77680

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "АРТЕМ" за ЄДРПОУ 14307699
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 62653 1495 0 316 283796 0 0 348170
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 90423 0 0 90423
Скоригований залишок на початок року 4095 62563 1495 0 316 374219 0 0 438593
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1279 0 0 1279
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -22 0 0 -22
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 4 -4 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -234 203 0 13 0 0 -18
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -234 203 4 1266 0 0 1239
Залишок на кінець року 4300 62563 1261 203 320 375485 0 0 439832

Примітки -
Керівник Коробов В.К.
Головний бухгалтер Азовська Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

-

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток